>โครงการศึกษาวิจัย

โครงการศึกษาวิจัย

ในฐานะมหาวิทยาลัยวิจัยอันดับต้นๆ ของประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีนโยบายที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยมีคณะ/สถาบัน และส่วนงานต่างๆ ในสังกัด เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนงานวิจัยภายใต้โครงการต่างๆ ที่สำคัญและมีความโดดเด่น

คณาจารย์ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้ริเริ่มและดำเนินการวิจัยด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามโครงการต่างๆ ภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงาน สถานประกอบกิจการ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อบ่งชี้ ประเมิน ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยงในสภาพและสิ่งแวดล้อมการทำงาน และผลกระทบต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานนั้นๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนามาตรการป้องกันและควบคุมที่เหมาะสม ทั้งนี้ โครงการศึกษาวิจัยล่าสุดและที่กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินงาน มีดังนี้:

โครงการประเมินการรับสัมผัส ความเสี่ยง และการเฝ้าระวังทางสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน

หัวหน้าโครงการ: ผศ.ดร. วรกมล บุญยโยธิน
แหล่งเงินทุน: บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลาดำเนินการ: ปี 2567-2568
สรุปผลการดำเนินโครงการ: อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการ

โครงการศึกษา วิเคราะห์และพัฒนาโมเดลคาดการณ์การสูญเสียสมรรถภาพการได้ยินจากการทำงานของพนักงาน

หัวหน้าโครงการ: อ.ดร. วิสันติ เลาหอุดมโชค
แหล่งเงินทุน: บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลาดำเนินการ: ตั้งแต่เดือน มี.ค. 2566
สรุปผลการดำเนินโครงการ: ได้เข้าศึกษา สำรวจสภาพการทำงานของพนักงาน ทำการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล พัฒนาโมเดลทางคณิตศาสตร์รูปแบบต่าง ๆ โดยนำเข้าตัวแปรที่สำคัญในสมการ Binary Logistic Regression Model รวมพิจารณาความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีการแปลงรูปทางคณิตศาสตร์ในลักษณะต่าง ๆ และทำการทดสอบ ประเมินค่าสถิติสำหรับคัดเลือกโมเดลที่มีความเหมาะสมสำหรับใช้คาดการณ์การสูญเสียการได้ยินของพนักงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการวิเคราะห์เพิ่มเติมและเตรียมจัดทำต้นฉบับบทความวิจัยเพื่อเสนอตีพิมพ์ต่อไป

โครงการประเมินผลกระทบของเสียงดังและสารเคมีต่อการสูญเสียการได้ยิน เพื่อพัฒนาแนวทางในการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์การได้ยินในโรงงานอุตสาหกรรม

หัวหน้าโครงการ: รศ.ดร. วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์
แหล่งเงินทุน: กองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม
ระยะเวลาดำเนินการ: ปีงบประมาณ 2566-2567
สรุปผลการดำเนินโครงการ: อยู่ระหว่างดำเนินการ

โครงการการพัฒนาระบบเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมและสุขภาพของคนงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี

หัวหน้าโครงการ: อ.ดร. ปาจรีย์ กุณฑลบุตร
แหล่งเงินทุน: กองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม
ระยะเวลาดำเนินการ: ปีงบประมาณ 2566-2567
สรุปผลการดำเนินโครงการ: อยู่ระหว่างดำเนินการ

โครงการส่งเสริมสุขภาพด้านจิตใจของนักเรียนโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร

หัวหน้าโครงการ: อ.ดร. ชัชชัย ธนโชคสว่าง
แหล่งเงินทุน: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพฯ
ระยะเวลาดำเนินการ: ปีงบประมาณ 2567
สรุปผลการดำเนินโครงการ: อยู่ระหว่างดำเนินการ