>ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นสร้างสรรค์ผลงานด้านวิจัยและนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ จึงได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนงานวิจัยในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักประการหนึ่งนอกเหนือจากการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อให้ผลการวิจัยสามารถนำไปสู่การส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนอย่างมีความยั่งยืน

คณาจารย์ในภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านความเชี่ยวชาญทางวิชาการ รวมถึงการดำเนินงานวิจัย ภายใต้โครงการความร่วมมือและเครือข่ายการทำงานร่วมกับศาสตราจารย์วุฒิคุณ (Adjunct Professors) และนักวิจัยจากสถาบันอื่นๆ โดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ได้มีการผลิตผลงาน บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง โดยผลงานบทความวิจัย (Research Articles) ของคณาจารย์ภาควิชาฯ จำแนกตามปีที่ตีพิมพ์ ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้

2567

 • Noomnual S, Konthonbut P, Kongtip P, Woskie S. Mental Health Disorders among Thai Farmers: Occupational and Non-Occupational Stressors. Human and Ecological Risk Assessment: Int J 2024.[DOI: 10.1080/10807039.2024.2310810]
 • Paosungnoen A, Kongtip P, Nankongnab N, Siri S, Robson MG, Woskie S. Estimation of Glyphosate Urinary Biological Half-life among Farmers and Residents in Nakhon Ratchasima Province, Thailand. Human and Ecological Risk Assessment: Int J 2024.[DOI: 10.1080/10807039.2024.2347235]
 • Laohaudomchok W, Phanprasit W, Konthonbut P, Tangtong C, Rissanen S, Jussila K, Ikäheimo T, Jaakkola J, Näyhä S. Work Clothing among Cold-exposed Workers in Thailand, with Reference to Subgroup Differences and Cold Sensitivity. (in review process)
 • Phanprasit W, Laohaudomchok W, Konthonbut P, Noomnual S, Rissanen S, Jussila K, Ikäheimo T, Jaakkola J, Näyhä S. Self-assessed Threshold Temperature for Workplace Cold in Tropical Climate: Association with Thermal Insulation of Clothing. (in review process)
 • Sirikanyaporn S, Kongtip P, Nankongnab N, Siri S, Suk W, Woskie S. Exposure of Young Children to Permethrin and Cypermethrin Insecticides in the Residential Environment. (in review process)
 • Punneng S, Arphorn S, Thanachoksawang C, Bangkadanara G, Tangtong C, Maruo S.J, Chantra N, Yogyorn D, Ishimaru T. Development of a High School Mental Health Action Checklist. (in review process)
 • Bangkadanara G, Nakpan W, Arphorn S and Thanachoksawang C. Ergonomic Risk Assessment in a Novel Vermicompost Winnowing Machine for Disabled Farmers in Thailand. (in review process)
 • 2566

 • Laohaudomchok W, Phanprasit W, Konthonbut P, Tangtong C, Sripaiboonkij P, Ikäheimo T, Jaakkola J, Näyhä S. Self-Assessed Threshold Temperature for Cold among Poultry Industry Workers in Thailand. Int J Environmental Research and Public Health 2023; 20(3):2067. [DOI: 10.3390/ijerph20032067]
 • Sudatip D, Mostacci N, Tiengrim S, Thamlikitkul V, Chasiri K, Kritiyakan A, Phanprasit W, Thinphovong C, Abdallah R, Baron S.A, Rolain J.M, Morand S, Oppliger A, Hilty M. The Risk of Pig and Chicken Farming for Carriage and Transmission of Escherichia coli containing Extended-spectrum Beta-lactamase (ESBL) and Mobile Colistin Resistance (MCR) Genes in Thailand. Microbial Genomics 2023; 9:000951. [DOI: 10.1099/mgen.0.000951]
 • Tremongkoltip A, Pengpumkiat S, Kongtip P, Nankongnab N, Siri S, Woskie S. Urinary Cypermethrin Metabolites among Conventional and Organic Farmers in Thailand. Toxics 2023; 11:507. [DOI: 10.3390/toxics11060507]
 • Kallayanatham N, Pengpumkiat S, Kongtip P, Pundee R, Nankongnab N, Kongtawelert A, Woskie S. Air, Dermal, and Urinary Metabolite Levels of Backpack and Tractor Sprayers Using the Herbicide Acetochlor in Thailand. Toxics 2023; 11:622. [DOI: 10.3390/toxics11070622]
 • Pukkawanna P, Tangtong C, Thepanondh S, Boonyayothin V. Simulation of the Threat Zone of Benzene released from the Safety Relief Valve in the Petrochemical Plant in accordance with Occupational Health, Safety, and Environmental Standards. Process Safety Progress 2023; 1‐8. [DOI: 10.1002/prs.12514]
 • Neubert MS, Charoenporn N, Jalayondeja W, Teeravarunyou S, Kaewdok T, Mekhora K, Taptagaporn S, Arphorn S. Development of a Certification System and Core Competencies for Professional Ergonomists in Thailand. Theoretical Issues in Ergonomics Science 2023. [DOI: 10.1080/1463922X.2023.2190788]
 • Vudhironarit C, Arphorn S, Thanachoksawang C, Theppitak C, Kiatkitroj K, Lertvarayut T, Phuaram J, Hara K, Ishimaru T. Farm Operations and Slips, Trips, and Falls among Corn Farm Workers in Thailand. Industrial Health 2023. [DOI: 10.2486/indhealth.2023-0060]
 • Bangkadanara G, Arphorn S, Tangtong C, Jarupat Maruo S, Yogyorn D, Thanachoksawang C, Ishimaru T. Factors associated with Stress Levels among Thai Farmers during the Covid-19 Pandemic. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2023; 54(3):101–116.
 • 2565

 • Wongsakoonkan W, Boonyayothin V, Tangtong C, Pengpumkiat S, Laohaudomchok W, Phanprasit W. Colorimetric Pad for Low-concentration Formaldehyde Monitoring in Indoor Air. J Health Research 2022; 36(4):781-790. [DOI: 10.1108/JHR-09-2020-0428]
 • Kongtawelert A, Buchholz B, Sujitrarath D, Laohaudomchok W, Kongtip P, Woskie S. Prevalence and Factors Associated with Musculoskeletal Disorders among Thai Burley Tobacco Farmers. Int J Environmental Research and Public Health 2022; 19(11):6779. [DOI: 10.3390/ijerph19116779]
 • Phanprasit W, Chotiphan C, Konthonbut P, Laohaudomchok W, Ikäheimo T, Jaakkola J, Näyhä S. Active Commuting and Work Ability: A Cross-sectional Study of Chicken Meat Industry Workers in Thailand. Int J Industrial Ergonomics 2022; 91(11):103339. [DOI: 10.1016/j.ergon.2022.103339]
 • Tangtong C, Yoosook W, Kongtip P, Woskie S. Risk Factors associated with Hand Tractor Related Injuries among Rice Farmers in Thailand. Human and Ecological Risk Assessment 2022; 28(1):43-57. [DOI: 10.1080/10807039.2021.2014301]
 • Rattanapunya S, Deethae A, Woskie S, Kongtip P, Matthews KR. Occurrence of Antibiotic-Resistant Staphylococcus spp. in Orange Orchards in Thailand. Int J Environmental Research and Public Health 2022; 19(1):246. [DOI: 10.3390/ijerph19010246]
 • Klaimala P, Khunlert P, Chuntib P, Pundee R, Kallayanatham N, Nankongnab N, Kongtip P, Woskie S. Pesticide Residues on Children's Hands, Home Indoor Surfaces, and Drinking Water among Conventional and Organic Farmers in Thailand. Environmental Monitoring and Assessment 2022; 194(6):427. [DOI: 10.1007/s10661-022-10051-6]
 • Sudatip D, Tiengrim S, Chasiri K, Kritiyakan A, Phanprasit W, Morand S, Thamlikitkul V. One Health Surveillance of Antimicrobial Resistance Phenotypes in Selected Communities in Thailand. Antibiotics 2022; 11(5):556. [DOI: 10.3390/antibiotics11050556]
 • Kiatkitroj K, Arphorn S, Tangtong C, Maruo SJ, Ishimaru T. Risk Factors associated with Heat-related Illness among Sugarcane Farmers in Thailand. Industrial Health 2022; 60(5):447-458. [DOI: 10.2486/indhealth.2021-0161]
 • Arphorn S, Ishimaru T, Lertvarayut T, Kiatkitroj K, Theppitak C, Manothum A, Hara K. Risk Factors for Occupational Falls among Middle-aged and Elderly Farm Workers in Nan Province, Thailand. J Agromedicine 2022; 27(4):402-408. [DOI: 10.1080/1059924X.2022.2040071]
 • Terasawa K, Gede AP, Nyoman AI, Maruo SJ, Kalampakorn S, Watanabe T, Sasamori F, Kobayashi K, Akasaki H, Okuhara M, Uchiyama R, Ashida K, Tabuchi H, Kayama M, Futagami T, Nagai T. Implementation of a Health Education Program in Asia, comparing Thailand, Indonesia, and Japan. Technology and Health Care 2022; 30(4):775-785. [DOI: 10.3233/THC-202583]
 • Lertvarayut T, Arphorn S, Tangtong C, Maneerat Y, Ishimaru T. Work Ability Among Older Adult Farm Workers in Thailand. J Agricultural Safety and Health 2022; 28(2):109-124. [DOI: 10.13031/jash.14886]
 • Phommalachai C, Chungcharoen J, Kongtip P, Nankongnab N, Sujirarat D. Urinary Cypermethrin Metabolites and Acute Health Effects of Sugarcane Farmers in Nakorn Sawan Province. J Public Health Nursing 2022; 36(2):66-82.

 • Keereewat W, Kongtawelert A, Sillabutra J, Bhuanantanondh P. Musculoskeletal Disorders among Employees in Automotive Industry in Samut Prakan Province. J Public Health Policy and Laws 2022; 8(3):443-453.

 • Kaewboot A, Osiri P, Triamchaisri SK, Pongsin F. Factors Influencing Sleep Quality of Outage Maintenance Shift Workers. J Health Science 2022; 31(3):461-470.
 • 2564

 • Kongtip P, Nankongnab N, Pundee R, Kallayanatham N, Pengpumkiat S, Chungcharoen J, Phommalachai C, Konthonbut P, Choochouy N, Sowanthip P, Khangkhun P, Yimsabai J, Woskie S. Acute Changes in Thyroid Hormone Levels among Thai Pesticide Sprayers. Toxics 2021; 9(1):1–16. [DOI: 10.3390/toxics9010016]
 • Laohaudomchok W, Nankongnab N, Siriruttanapruk S, Robson M, Kongtip P, Woskie S, et al. Pesticide Use in Thailand: Current Situation, Health Risks, and Gaps in Research and Policy. Human and Ecological Risk Assessment: Int J 2021; 27(5):1147-1169. [DOI: 10.1080/10807039.2020.1808777]
 • Sudatip D, Chasiri K, Kritiyakan A, Phanprasit W, Thinphovong C, Tiengrim S, Thamlikitkul V, Abdallah R, Baron SA, Rolain JM, Morand S, Hilty M, Oppliger A. A One Health Approach to Assessing Occupational Exposure to Antimicrobial Resistance in Thailand: The FarmResist Project. PLoS ONE 2021; 16(1). [DOI: 10.1371/journal.pone.0245250]
 • Phanprasit W, Chotiphan C, Auttanate N, Maruo SJ, Jussila K, Rissanen S, Sripaiboonkij P, Ikäheimo TM, Jaakkola JJK, Näyhä S. Cold-Related Pain in the Face, Upper Limbs, and Lower Body among Thai Chicken Industry Workers: A Cross-Sectional Study. Int Archives of Occupational and Environmental Health 2021. [DOI: 10.1007/s00420-020-01640-4]
 • Phanprasit W, Konthonbut P, Laohaudomchok W, Tangtong C, Sripaiboonkij P, Ikäheimo T, Jaakkola J, Näyhä S. Workplace Cold and Perceived Work Ability: Paradoxically Greater Disadvantage among High- than Low-educated Poultry Industry Workers in Thailand. Frontiers in Public Health 2021; 9:762533. [DOI: 10.3389/fpubh.2021.762533]
 • 2563

 • Nankongnab N, Kongtip P, Kallayanatham N, Pundee R, Yimsabai J, Woskie S. Longitudinal Study of Thyroid Hormones between Conventional and Organic Farmers in Thailand. Toxics 2020; 8(4):1–10. [DOI: 10.3390/toxics8040082]
 • Seesen M, Lucchini RG, Siriruttanapruk S, Sapbamrer R, Hongsibsong S, Woskie S, Kongtip P. Association between Organophosphate Pesticide Exposure and Insulin Resistance in Pesticide Sprayers and Nonfarmworkers. Int J Environmental Research and Public Health 2020;17 (21):1–13. [DOI: 10.3390/ijerph17218140]
 • Boonruksa P, Maturachon T, Kongtip P, Woskie S. Heat Stress, Physiological Response, and Heat Related Symptoms among Thai Sugarcane Workers. Int J Environmental Research and Public Health 2020; 17(17):1–15. [DOI: 10.3390/ijerph17176363]
 • Kongtip P, Nankongnab N, Kallayanatham N, Pundee R, Yimsabai J, Woskie S. Longitudinal Study of Metabolic Biomarkers among Conventional and Organic Farmers in Thailand. Int J Environmental Research and Public Health 2020; 17(11):1–12. [DOI: 10.3390/ijerph17114178]
 • Nankongnab N, Kongtip P, Tipayamongkholgul M, Bunngamchairat A, Sitthisak S, Woskie S. Difference in Accidents, Health Symptoms, and Ergonomic Problems between Conventional Farmers Using Pesticides and Organic Farmers. J Agromedicine 2020; 25(2):158–165. [DOI: 10.1080/1059924X.2019.1607793]
 • Pundee R, Kongtip P, Nankongnab N, Anutrakulchai S, Robson MG, Woskie S. Cross-Shift Change of Acute Kidney Injury Biomarkers in Sugarcane Farmers and Cutters. Human and Ecological Risk Assessment: Int J 2020. [DOI: 10.1080/10807039.2020.1812049]
 • Fitria L, Prihartono NA, Ramdhan DH, Wahyono TYM, Kongtip P, Woskie S. Environmental and Occupational Risk Factors Associated with Chronic Kidney Disease of Unknown Etiology in West Javanese Rice Farmers, Indonesia. Int Journal Environmental Research and Public Health 2020; 17(12):1–14. [DOI: 10.3390/ijerph17124521]
 • Konthonbut P, Kongtip P, Nankongnab N, Tipayamongkholgul M, Yoosook W, Woskie S. Paraquat Exposure of Backpack Sprayers in Agricultural Area in Thailand. Human and Ecological Risk Assessment: Int J 2020; 26(10):2798–2811. [DOI: 10.1080/10807039.2019.1684187]
 • Yogyorn D, Slatin C, Siriruttanapruk S, Woskie S, Chantian T, Chaladlerd P, Kongtip P. Estimating of the Costs of Nonfatal Occupational Injuries and Illnesses in Agricultural Works in Thailand. J Public Health Policy 2020. [DOI: 10.1057/s41271-020-00251-0]
 • Nankongnab N, Kongtip P, Tipayamongkholgul M, Silpasuwan P, Kaewboonchoo O, Luksamijarulkul P, Woskie S. Occupational Hazards, Health Conditions and Personal Protective Equipment Used among Healthcare Workers in Hospitals, Thailand. Human and Ecological Risk Assessment: Int J 2020. [DOI: 10.1080/10807039.2020.1768824]
 • Bootsikeaw S, Kongtip P, Nankongnab N, Chantanakul S, Sujirarat D, Mahaboonpeeti R, Khangkhun P, Woskie S. Urinary Glyphosate Biomonitoring of Sprayers in Vegetable Farm in Thailand. Human and Ecological Risk Assessment: Int J 2020. [DOI: 10.1080/10807039.2020.1797471]
 • Phanprasit W, Rittaprom K, Dokkem S, Meeyai AC, Boonyayothin V, Jaakkola JJK, Näyhä S. Climate Warming and Occupational Heat and Hot Environment Standards in Thailand. Safety and Health at Work 2020. [DOI: 10.1016/j.shaw.2020.09.008]
 • Chotiphan C, Auttanate N, Maruo SJ, Näyhä S, Jussila K, Rissanen S, Sripaiboonkij P, Ikäheimo TM, Jaakkola JJK, Phanprasit W. Prevalence of Cold-Related Symptoms among Thai Chicken Meat Industry Workers: Association with Workplace Temperature and Thermal Insulation of Clothing. Industrial Health 2020; 58(5):460–466. [DOI: 10.2486/indhealth.2019-0214]
 • Auttanate N, Chotiphan C, Maruo SJ, Näyhä S, Jussila K, Rissanen S, Sripaiboonkij P, Ikäheimo TM, Jaakkola JJK, Phanprasit W. Cold-Related Symptoms and Performance Degradation among Thai Poultry Industry Workers with Reference to Vulnerable Groups: A Cross-Sectional Study. BMC Public Health 2020; 20(1). [DOI: 10.1186/s12889-020-09272-6]
 • Tangtong C, Qiao L, Long DT, Voice TC. Octanol–Water Partition Coefficients of Aristolochic Acids and Implications to the Etiology of Balkan Endemic Nephropathy. Aquatic Geochemistry 2020; 26(3):183–190. [DOI: 10.1007/s10498-019-09367-6]
 • Pengpumkiat S, Nammoonnoy J, Wongsakoonkan W, Konthonbut P, Kongtip P. A Microfluidic Paper-Based Analytical Device for Type-II Pyrethroid Targets in an Environmental Water Sample. Sensors 2020; 20(15):1–15. [DOI: 10.3390/s20154107]
 • 2562

 • Choochouy N, Kongtip P, Chantanakul S, Nankongnab N, Sujirarat D, Woskie S. Hearing Loss in Agricultural Workers Exposed to Pesticides and Noise. Ann Work Exposures and Health 2019; 63(7): 707–718. [DOI: 10.1093/annweh/wxz035]
 • Kongtip P, Nankongnab N, Kallayanatham N, Pundee R, Choochouy N, Yimsabai J, Woskie S. Thyroid Hormones in Conventional and Organic Farmers in Thailand. Int J Environmental Research and Public Health 2019; 16(15). [DOI: 10.3390/ijerph16152704]
 • Phanprasit W, Songpek K, Boonyayothin V, Sujirarat D. Inhalation and Dermal Exposure to Toluene among Printing Workers in a Plastic Bag Factory. J Health Research 2019; 33(1):68–79. [DOI: 10.1108/JHR-06-2018-0031]
 • Phanprasit W, Muadchim M, Park J, Robson MG, Sujirarat D, Kwonpongsagoon S, Arphorn S. Mercury Health Risk Assessment among Petrochemical Workers in Rayong Province, Thailand. Human and Ecological Risk Assessment 2019; 25(6):1448–1462. [DOI: 10.1080/10807039.2018.1465812]
 • Jirapongsuwan A, Luengumporn P, Kalampakorn S, Arphorn S. Work-Related Symptoms Due to Chemical Use among Hairdressers in Bangkok, Thailand. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2019; 50(1):191–199.

 • 2561

 • Kongtip P, Nankongnab N, Tipayamongkholgul M, Bunngamchairat A, Yimsabai J, Pataitiemthong A, Woskie S. A Cross-Sectional Investigation of Cardiovascular and Metabolic Biomarkers among Conventional and Organic Farmers in Thailand. Int J Environmental Research and Public Health 2018; 15(11). [DOI: 10.3390/ijerph15112590]
 • Mahaboonpeeti R, Kongtip P, Nankongnab N, Tipayamongkholgul M, Bunngamchairat A, Yoosook W, Woskie S. Evaluation of Dermal Exposure to the Herbicide Alachlor among Vegetable Farmers in Thailand. Ann Work Exposures and Health 2018; 62(9):1147–1158. [DOI: 10.1093/annweh/wxy081]
 • Konthonbut P, Kongtip P, Nankongnab N, Tipayamongkholgul M, Yoosook W, Woskie S. Paraquat Exposure of Pregnant Women and Neonates in Agricultural Areas in Thailand. Int J Environmental Research and Public Health 2018; 15(6). [DOI: 10.3390/ijerph15061163]
 • Silangam W, Yoosook W, Kongtip P, Kongtawelert A, Theppeang K. Exposure to Extremely Low Frequency Electromagnetic Fields during Lessons in Secondary Schools. Radiation Protection Dosimetry 2018; 179(3):248–252. [DOI: 10.1093/rpd/ncx266]
 • Kongtip P, Nankongnab N, Mahaboonpeeti R, Bootsikeaw S, Batsungnoen K, Hanchenlaksh C, Tipayamongkholgul M, Woskie S. Differences among Thai Agricultural Workers’ Health, Working Conditions, and Pesticide Use by Farm Type. Annals of Work Exposures and Health 2018; 62(2):167–181. [DOI: 10.1093/annweh/wxx099]
 • Ishimaru T, Wada K, Arphorn S, Smith DR. Willingness to Care for Blood-Borne Virus-Infected Patients in Thailand. Occupational Medicine 2018; 68(3):192–198. [DOI: 10.1093/occmed/kqy040]
 • Fukai N, Hiraoka K, Kajiki S, Kobayashi Y, Thanachokswang C, Arphorn S, Uehara M, Nakanishi S, Mori K. The System and Human Resources for Occupational Health in Thailand - For Japanese Enterprises to Manage Proper Occupational Health Activities at Overseas Workplaces. Journal of UOEH 2018; 40(1):33–44. [DOI: 10.7888/juoeh.40.33]
 • Charoenbut P, Klaewkla J, Srisorrachatr S, Arphorn S, Wijitwanna S. Workplace and Individual Factors Influence Eating Practices of Thai Factory Workers. Malaysian J Nutrition 2018; 24(3):417–426.

 • Arphorn S, Ishimaru T, Hara K, Mahasandan S. Considering the Effects of Ambient Particulate Matter on the Lung Function of Motorcycle Taxi Drivers in Bangkok, Thailand. J Air and Waste Management Association 2018; 68(2): 139–145. [DOI: 10.1080/10962247.2017.1359217]
 • Wakimoto K, Dakeshita T, Wakimoto J, Watanabe T, Terasawa S, Okuhara M, Murata Y, Taki N, Uchiyama R, Ashida K, Maruo SJ, Terasawa K. Effects of Triple-Treatment Trunk Stretching on Physical Fitness and Curvature of the Spine. Heliyon 2018; 4(12). [DOI: 10.1016/j.heliyon.2018.e00985]
 • Fujimori S, Maruo SJ, Piaseu N, Kalampakorn S, Sasimonthonkul S, Nakade K, Watanabe T, Murata Y, Sasamori F, Terasawa S, Okuhara M, Tabuchi H, Terasawa K. The Effectiveness of a Japanese Style Health Program: Comparison between Minowa, Japan and Rayong, Thailand. Heliyon 2018; 4(11). [DOI: 10.1016/j.heliyon.2018.e00961]
 • 2560

 • Woskie S, Kongtip P, Thanasanpaiboon W, Kiatdamrong N, Charoonrungsirikul N, Nankongnab N, Surach A, Phamonphon A. A Pilot Study of Maternal Exposure to Organophosphate Pesticides and Newborn Neurodevelopment in Thailand. Int J Occupational and Environmental Health 2017; 23(3):193–201. [DOI: 10.1080/10773525.2018.1450324]
 • Kongtip P, Nankongnab N, Phupancharoensuk R, Palarach C, Sujirarat D, Sangprasert S, Sermsuk M, Sawattrakool N, Woskie S. Glyphosate and Paraquat in Maternal and Fetal Serums in Thai Women. J Agromedicine 2017; 22(3):282–289. [DOI: 10.1080/1059924X.2017.1319315]
 • Kongtip P, Techasaensiri B, Nankongnab N, Adams J, Phamonphon A, Surach A, Sangprasert S, Thongsuksai A, Srikumpol P, Woskie S. The Impact of Prenatal Organophosphate Pesticide Exposures on Thai Infant Neurodevelopment. Int J Environmental Research and Public Health 2017; 14(6). [DOI: 10.3390/ijerph14060570]
 • Boonkhao L, Phanprasit W, Robson MG, Sujirarat D, Kwonpongsagoon S, Tangtong C. Arsenic Exposure Levels of Petrochemical Workers in Three Workplace Settings in Rayong Province, Thailand. Human and Ecological Risk Assessment: Int J 2017; 23(7):1645–1654. [DOI: 10.1080/10807039.2017.1333406]
 • Muadchim M, Phanprasit W, Robson MG, Sujirarat D, Detchaipitak R. Case Study of Occupational Mercury Exposure during Decontamination of Turnaround in Refinery Plant. Int J Occupational and Environmental Health 2017; 23(1):81–86. [DOI: 10.1080/10773525.2018.1425657]
 • Boonkhao L, Phanprasit W, Robson MG, Sujirarat D, Kwonpongsagoon S, Tangtong C. Arsenic Exposure Levels of Petrochemical Workers in Three Workplace Settings in Rayong Province, Thailand. Human and Ecological Risk Assessment: Int J 2017; 23(7):1645–1654. [DOI: 10.1080/10807039.2017.1333406]
 • Ishimaru T, Wada K, Arphorn S, Smith DR. Attitudes of Nurses toward HIV-Infected Colleagues in Japan. Contemporary Nurse 2017; 53(2):133–142. [DOI: 10.1080/10376178.2016.1254565]