>สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์

ภาควิชา ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องเอนกประสงค์

ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้น 6 และ 7 อาคาร 2

ห้องปฏิบัติการทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและการระบายอากาศ

ห้องปฏิบัติการทางอาชีวอนามัยและพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม

ห้องเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 3

ห้องเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 4

เครื่องมือสุขศาสตร์อุตสาหกรรม และการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

เครื่องมือสำหรับการตรวจวัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

เครื่องมือตรวจประเมินการได้รับสัมผัสความร้อนแบบ WBGT

อุปกรณ์บันทึกปริมาณการได้รับเสียงดังสะสม

กล้องจุลทรรศน์สำหรับการตรวจวิเคราะห์เส้นใยแอสเบสตอส

ปั๊มสำหรับเก็บตัวอย่างอากาศจากสภาพแวดล้อมการทำงาน

ชุดอุปกรณ์ปรับเทียบความถูกต้องสำหรับปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีกำลังฝึกปฏิบัติในรายวิชาปฏิบัติการทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

นักศึกษาระดับปริญญาตรีกำลังฝึกปฏิบัติในรายวิชาปฏิบัติการทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

นักศึกษาระดับปริญญาตรีกำลังฝึกปฏิบัติในรายวิชาปฏิบัติการทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากำลังทำการวิเคราะห์ตัวอย่าง
ทางห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัย

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากำลังทำการวิเคราะห์ตัวอย่าง
ทางห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัย

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากำลังทำการวิเคราะห์ตัวอย่าง
ทางห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัย