หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

>หลักสูตร >ปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

(ภาคปกติ และภาคพิเศษ)

ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้เริ่มเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทเมื่อช่วงกลางทศวรรษ 1980s ภายใต้ชื่อหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ต่อมาในช่วงปี 2000s ได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยจำแนกเป็น 2 รูปแบบคือ หลักสูตรภาคปกติ จัดการเรียนการสอนในวันทำการปกติ และหลักสูตรภาคพิเศษ จัดการเรียนการสอนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์

หลักสูตรนี้ มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในหลักการและทฤษฎีด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นองค์ความรู้พหุวิทยาการ สามารถถ่ายทอดความรู้ ทำวิจัย ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือปฏิบัติงานด้านบริหารการจัดการงานด้านดังกล่าว ครอบคุมถึง การคาดการณ์ การตระหนัก การประเมิน การป้องกันและการควบคุมอันตรายในสภาพแวดล้อมการทำงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพและชุมชน โดยประยุกต์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีให้เกิดการพัฒนาความรู้หรือวิธีปฏิบัติงานที่ทันต่อสถานการณ์ และภาคปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาความรู้หรือวิธีปฏิบัติงานแบบใหม่ได้เป็นอย่างดี มีภาวะผู้นำ ยึดมั่นในจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม

ประธานหลักสูตร:
ผศ.ดร. อัมรินทร์ คงทวีเลิศ

amarin.kon@mahidol.ac.th

เลขานุการหลักสูตร:
ผศ.ดร. ไชยนันต์ แท่งทอง

chaiyanun.tan@mahidol.ac.thรายละเอียดหลักสูตร

รายละเอียดของหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(ภาคปกติ และภาคพิเศษ)
ชื่อปริญญา: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วท.ม. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ประเภทของหลักสูตร: ปริญญาโททางวิชาการ จัดการเรียนการสอนด้วยภาษาไทยเป็นหลัก
สรุปคุณลักษณะสำคัญ (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565)
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร: เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแล้ว ผู้สาเร็จการศึกษาจะมีความรู้ความสามารถ ดังนี้
  มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณที่ดีแห่งวิชาชีพ
  มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ในลักษณะพหุวิทยาการ ค้นคว้า และรวบรวมความรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านอาชีวอนามัย สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย และทางการจัดการด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
  วิเคราะห์ ประยุกต์ สังเคราะห์ วิพากษ์ ทางด้านอาชีวอนามัย สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย และการจัดการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ผ่านกระบวนการวิจัย และสามารถประยุกต์ความรู้ นำไปพัฒนางานได้
  มีทักษะในการทำงานเป็นทีมได้
  ถ่ายทอดหรือนำเสนอผลงานและสื่อสารกับบุคคลกลุ่มต่างๆ ได้ ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs): PLO1 สามารถใช้เหตุผลในการตัดสินใจในกรอบความรับผิดชอบของวิชาชีพและจริยธรรมอย่างสมดุลจากองค์ประกอบของวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม และสิ่งแวดล้อม ในสภาพปัจจุบัน
PLO2 สามารถศึกษาค้นคว้า ให้เกิดความเข้าใจด้านอาชีวอนามัย สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ที่ทันสมัยได้
PLO3 มีความสามารถทางวิชาการและใช้ทักษะในการจัดลำดับทางความคิดเพื่อการจัดการโดยอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์ ข้อเท็จจริงและความคิดสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาทางด้านอาชีวอนามัย สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัยได้อย่างสมเหตุสมผล
PLO4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะในการวางแผน จัดการ วิเคราะห์ ออกแบบ กำกับ งานที่เกี่ยวข้องกับ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
PLO5 สามารถใช้ภาวะผู้นำและทักษะการทำงานเป็นทีมเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างวิชาชีพ ในการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
PLO6 สามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การรับสมัครเข้าศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ อ้างอิงตามข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล