มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

หลักสูตรการเรียนสอน

>หลักสูตร

ภาพรวมของหลักสูตรที่เปิดสอน

ปัจจุบันภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอนหลักสูตรปริญญาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งหมด 3 ระดับ ได้แก่ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยหลักสูตรที่โดดเด่นทั้งหมดของเราล้วนเปิดตัวเป็นแห่งแรกของประเทศและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมายาวนาน ด้วยประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนมากว่า 5 ทศวรรษ เพื่อมุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และได้รับการยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ

เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกแห่งการทำงานและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรของเรามีเป้าหมายผลิตนักศึกษาที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ภาควิชาฯ ได้นำกลยุทธ์และแนวทางต่างๆ มาใช้เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ และจริยธรรมในวิชาชีพ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้อย่างเต็มสมรรถนะ เป้าหมายความยั่งยืนของเราคือการส่งเสริมสุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ดี พร้อมกับการทำงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

หลักสูตรปริญญาตรี
ปริญญาโท – ภาคปกติ
ปริญญาโท – ภาคพิเศษ
หลักสูตรปริญญาเอก

วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ. 2512 มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดหลักสูตรด้านอาชีวอนามัยในระดับปริญญาตรี จวบจนปัจจุบัน มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้ว 55 รุ่น รวมมากกว่า 2,000 คน ซึ่งปฏิบัติงานเป็นนักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในภาคส่วนต่างๆ ทั่วประเทศ

กว่า 5 ทศวรรษของประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ยังคงได้รับการพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศอย่างแท้จริง

วท.ม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(ภาคปกติ)

หลักสูตรปริญญาโท ได้เริ่มเปิดตัวขึ้นในช่วงกลางทศวรรษ 1980 ภายใต้ชื่อ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยหลักสูตรภาคปกติ จัดการเรียนการสอนในวันและเวลาทำการของราชการ

นับตั้งแต่เปิดหลักสูตร มีนักศึกษามากกว่า 35 รุ่น โดยสำเร็จการศึกษารวมกว่า 300 คน

วท.ม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(ภาคพิเศษ)

เนื่องจากความต้องการศึกษาต่อของผู้ที่ต้องทำงานในช่วงวันธรรมดา ภาควิชาฯ จึงได้ริเริมเปิดหลักสูตรภาคพิเศษ ซึ่งทำการเรียนการสอนเฉพาะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ 2000 โดยหลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบให้ลดภาระงานของนักศึกษา และสามารถเลือกทำสารนิพนธ์แทนวิทยานิพนธ์ได้

นับตั้งแต่เปิดหลักสูตร มีนักศึกษามากกว่า 20 รุ่น โดยสำเร็จการศึกษารวมกว่า 500 คน

ปร.ด. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(หลักสูตรนานาชาติ)

เมื่อปี พ.ศ. 2553 ภาควิชาฯ เป็นผู้นำในการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอกด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ถือเป็นพัฒนาการก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่ง โดยเป็นหลักสูตรนานาชาติ ดำเนินการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และเปิดรับนักศึกษาต่างชาติ

นับตั้งแต่เริ่มดำเนินการ มีนักศึกษาที่สำเร็จตามหลักสูตรรวมกว่า 20 คน โดยส่วนหนึ่งไปปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่างๆ