ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ยินดีต้อนรับ

>ยินดีต้อนรับ

สารจากภาควิชาฯ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาควิชาฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2512 โดยเป็นสถาบันการศึกษาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแห่งแรกของไทย ด้วยประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนมาอย่างยาวนานกว่า 5 ทศวรรษ ผสานกับการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายศิษย์เก่าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มุ่งมั่นสู่การพัฒนาทางวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบททางเทคโนโลยีและพลวัตแห่งการเปลี่ยนแปลง

นับแต่อดีตถึงปัจจุบัน ภาควิชาได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางให้เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของประเทศ ภายใต้การบูรณาการองค์ความรู้ทั้งทางด้านศาสตร์และศิลป์ในการจัดการเรียนการสอน ร่วมกับความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของคณาจารย์หลากหลาย เพื่อมุ่งให้นักศึกษาของเรามีสมรรถนะทั้งด้านความรู้ทางวิชาการ และการประยุกต์ทักษะต่างๆ สู่การปฏิบัติจริง โดยมุ่งให้ความสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน ปกป้องผู้ปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมโดยรวมอย่างยั่งยืน