>บุคลากรสายสนับสนุน

บุคลากรสายสนับสนุน

นางศรีวรรณ พรมกัณฑ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) – มหาวิทยาลัยมหิดล
ห้อง 601, อาคาร 2 ชั้น 6
0 2644 4070 ext. 102
sriwan.pro@mahidol.ac.th

นางสาวพนิตนาฎ จักรเพชร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) – มหาวิทยาลัยมหิดล
ห้อง 601, อาคาร 2 ชั้น 6
0 2644 4070
panitnad.juk@mahidol.ac.th

นายก้องปพันธุ์ เหลืองอมรไพศาล

ผู้ปฏิบัติการงานบริหาร
  • ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) – วิทยาลัยฐานเทคโนโลยี
ห้อง 601, อาคาร 2 ชั้น 6
+0 2644 4070
kongpapan.lau@mahidol.ac.th