ติดต่อภาควิชา

 

     ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

     ชั้น ๖ อาคารพิชิต สกุลพราหมณ์

     คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

     โทรศัพท์. 02-644-4069-70 ต่อ 102

      เว็บไซต์: http://phoh.ph.mahidol.ac.th/

 

แผนที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล