ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

              
 
ยินดีตอนรับสู่ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ความเป็นมาของภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 .........เนื่องจากการพัฒนางานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในประเทศไทยนั้น มี การพัฒนาอย่างรวดเร็ว ได้มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมากมาย มีการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น จึงทำให้เกิดปัญหามลพิษจาก สิ่งแวดล้อมในการทำงาน เช่น ฝุ่นละออง เขม่า ควัน กลิ่น ก๊าซพิษ ความร้อน เสียงดัง และเชื้อโรคต่างๆ สิ่งเหล่านี้เป็นผลทำให้เกิดโรคจากการทำงานเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ พิการ และเสียชีวิต เป็นต้น

 .........ปี พ.ศ. 2472 ได้มีการพัฒนางานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเป็น ทางการ โดยการผลักดันของนักวิชาการ องค์กรเอกชนและจากแรงงาน เพื่อให้รัฐบาล ดูแลเอาใจใส่สภาพการทำงานให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยมีการนำพระราชบัญญัติของ กระทรวงอุตสาหกรรม มาใช้ถือว่าเป็นกฎหมายด้านอุตสาหกรรมฉบับแรกที่ให้ความ คุ้มครองความปลอดภัย แก่คนงานที่ทำงานในสถานประกอบการต่าง ๆ

 .........ต่อมาปี พ.ศ. 2477 กระทรวงสาธารณสุข ได้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะก่อให้ เกิดผลเสียต่อสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ของประชาชน จึงได้มีพระราชบัญญัติ สาธารณสุข พ.ศ. 2477 ขึ้น และได้มีการปรับปรุงใหม่ โดยบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2484 กำหนดให้มีการคุ้มครองสุขภาพและอนามัยของลูกจ้างในสถานประกอบการ แต่การ ดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยในกระทรวงสาธารณสุขในยุคนั้น ยังไม่เน้นการดูแล สุขภาพอนามัยของผู้ที่ทำงานในสถานประกอบการเท่าที่ควร ผู้บริหารกระทรวง สาธารณสุขได้เล็งเห็นความสำคัญของงานด้านนี้ จึงได้จัดส่งบุคลากรไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ และกลับมาเริ่มงานใหม่โดยจัดตั้งโครงการ “อาชีวอนามัย” ขึ้นใน
ปี พ.ศ. 2510 ในระยะแรกเริ่มสังกัดกองช่างสุขาภิบาล ต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “กองอาชีวอนามัย” สังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในปัจจุบัน

.........จากปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ ทำให้คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ก่อตั้ง “ภาควิชาอาชีวอนามัย” ขึ้น เมื่อวันที 8 สิงหาคม พ.ศ. 2512 โดยเปิดสอน หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกอาชีวอนามัย ซึ่งสอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข ในระยะต่อมามีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ต้องการบัณฑิตทางด้านอาชีวอนามัยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรม จึงทำให้ภาควิชาอาชีวอนามัยปรับปรุงหลักสูตรใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ ของผู้ใช้ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อหลักสูตรใหม่ เป็น วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จนถึงปัจจุบัน และปัจจุบันนี้ภาควิชาได้ผลิตบัณฑิตรวม 40 รุ่น จำนวน 1,090 คน

.........ในปี พ.ศ. 2525 ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้เปิดหลักสูตร “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย” ขึ้นมา เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ที่ต้องการ พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีความรู้กว้างขวางทางด้านการวางแผน การตรวจสอบ การตรวจวัด และการประเมินผล การควบคุมด้านความปลอดภัย และสุขภาพอนามัย อีกทั้งยังสามารถทำงานวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

 .........นับตั้งแต่จัดตั้งภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มาจนถึงปัจจุบัน มีคณาจารย์ที่ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้ คือ

ปณิธาน

ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานผลิตบัณฑิตเพื่อทำงานใน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบอาชีพให้มีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี

 วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการผลิตบัณฑิตด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้มีความรู้ คู่จรรยาบรรณ วิจัย พัฒนา และให้บริการวิชาการแก่สังคม

เืพื่อให้งานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของประเทศไทยได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ

 เป็นองค์กรผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล วิจัย พัฒนาให้บริการวิชาการแก่สังคม

เืพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศชาติทางด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

1. รองศาสตราจารย์ พญ. มาลินี วงศ์พานิช
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประวิทย์ จงวิศาล
3. รองศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์
4. รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยา อยู่สุข
5. รองศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์
6. รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยา อยู่สุข
7. รองศาสตราจารย์ ดร. วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์
8. รองศาสตราจารย์ ดร. ประมุข โอศิริ

พ.ศ. 2512 – 2531
พ.ศ. 2531 – 2533
พ.ศ. 2533 – 2539
พ.ศ. 2539 – 2543
พ.ศ. 2543 – 2545
พ.ศ. 2545 – 2549.
พ.ศ. 2549 - 2553
พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน

Website Hit Counters


Revised: Copyright @ 2012, Faculty of Public Health, Mahidol University, Webmaster
420/1 Ratchawithi RD., Ratchathewi District, Bangkok 10400. Thailand Tel: (+66) 0-2354-8543
คณะสาธารณสุขศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, Webmaster. 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.โทร 0-2354-8543