ตุลาคม 2558
จัดอบรมเรือง electrical safety
ให้กับวิศวกรไฟฟ้า จากประเทศภูฏาน
 
มกราคม 2558
Thank You Party
ณ ห้องประชุม 2702 อาคาร 2 ชั้น 7

 

กิจกรรมทั้งหมด

 

เชิญร่วมสัมมนาประชาพิเคราะห์ การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (occupational health & Safety)
วันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 13:00 – 16:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 5 (เทพนม เมืองแมน) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิด
ดูรายละเอียด

 

Call for Research Training Application of the CWEND-GEOHealth Hub for sustainable interdisciplinary research

Contact

Dr. Pornpimol Kongtip at Mahidol (Pornpimol.Kon@mahidol.ac.th) or
Dr. Susan Woskie at UMass Lowell (Susan_Woskie@uml.edu) or
CWEND.Geohealth@gmail.com
ดูรายละเอียด


OCCUP ATIONAL HEALTH&SAFETY มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของกลุ่มอาชีพสาขาความปลอดภัยในการทำงาน

ดูรายละเอียด