4 กุมภาพันธ์ 2558
รายการสถานีความคิด 
ตอน แร่ใยหินกับสังคมไทย
แขกรับเชิญ รศ.ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์
หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
xx มกราคม 2558
Thank You Party
ณ ห้องประชุม 2702 อาคาร 2 ชั้น 7

 

กิจกรรมทั้งหมด

 

 

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรม (ตามรายละเอียด) จัดโดย ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัคร

 

 

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างของบริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งเปิดรับสมัคร
บุคลากรในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ 1 อัตรา

รายละเอียด

 

บริษัท อุตสาหกรรมตรงเจริญ พลาสติกไพพ์ จำกัด มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรในตำ
แหน่ง จป.วิชาชีพ 1 ตำแหน่ง

รายละเอียด