ตุลาคม 2558
จัดอบรมเรือง electrical safety
ให้กับวิศวกรไฟฟ้า จากประเทศภูฏาน
 
มกราคม 2558
Thank You Party
ณ ห้องประชุม 2702 อาคาร 2 ชั้น 7

 

กิจกรรมทั้งหมด

 

Call for Research Training Application of the CWEND-GEOHealth Hub for sustainable interdisciplinary research

Contact

Dr. Pornpimol Kongtip at Mahidol (Pornpimol.Kon@mahidol.ac.th) or
Dr. Susan Woskie at UMass Lowell (Susan_Woskie@uml.edu) or
CWEND.Geohealth@gmail.com
ดูรายละเอียด


OCCUP ATIONAL HEALTH&SAFETY มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของกลุ่มอาชีพสาขาความปลอดภัยในการทำงาน

ดูรายละเอียด

 

 

ประกาศรับสมัครงานประจำศูนย์วิจัยการทำงาน สิ่งแวดล้อม โภชนาการ และพัฒนาการมนุษย์

ตำแหน่ง: ผู้จัดการโครงการฯ
รายละเอียด