>ข่าวสาร/กิจกรรม

ภาพข่าว/กิจกรรม ปี 2567

17 พ.ค. 2567

เปิดการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน (ESG) สำหรับบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

14 พ.ค. 2567

คณาจารย์ภาควิชาฯ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม AUN-QA
ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

28 มี.ค. 2567

ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. วิทยา อยู่สุข อดีตหัวหน้าภาควิชาฯ ในโอกาสได้รับรางวัลมหิดลทยากร ประจำปี 2566

29 ก.พ. 2567

คณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับประกาศนียบัตรหลักสูตร PREP จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

29 ม.ค. 2567

พิธีปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปี 2567