>ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา (Philosophy):

 • ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

ปณิธาน (Determination) :

 • ปัญญาของแผ่นดิน

วิสัยทัศน์ (Vision) :

 • ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  บ้านของผู้นำด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในระดับประเทศและนานาชาติ

พันธกิจ (Mission):

 • เป็นองค์กรผลิตบุคลากรด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล ดำเนินงานวิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม
  สร้างเสริมวัฒนธรรมเชิงป้องกัน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกสาขาอาชีพมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีอย่างมีความยั่งยืน

ค่านิยม (Core Value) :

M

MASTERY

รู้แจ้ง รู้จริง

U

UNITY & UNIQUENESS

น้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
มีอัตลักษณ์

P

PUBLIC MIND

จิตสาธารณะ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม
จิตสำนึกส่วนรวม

H

HAPPINESS & HEALTHY

ทำงานอย่างมีความสุข
มีสุขภาวะที่สมบูรณ์

ยุทธศาสตร์ (Strategy):

 • ความเป็นเลิศด้านวิจัย (Research Excellence)
 • ความเป้นเลิศด้านการเรียนการสอน (Teaching & Learning Excellences)
 • ความเป็นเลิศด้านบริการสาธารณะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Public Service Excellence & Lifelong Education)
 • การมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Domestic and International Reputations)