หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

>หลักสูตร >ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

(หลักสูตรนานาชาติ)

ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้เริ่มเปิดหลักสูตรปริญญาเอกขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2553 โดยเป็นการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอกในสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหลักสูตรแรกในประเทศไทย เพื่อต่อยอดความรู้และทักษะทางวิชาชีพขั้นสูงให้แก่ผู้เรียน ซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาจะสามารถปฏิบัติงานเป็นผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย หรืออาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่างๆ

การออกแบบหลักสูตรนี้ มุ่งผลิตผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และทักษะขั้นสูงในการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ผสานกับความรู้ที่เป็นเลิศและความเป็นมืออาชีพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งในด้านการประเมินความเสี่ยง การวิเคราะห์ข้อมูลและการประเมินผลงานวิจัยอย่างเป็นระบบ การสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อจุดมุ่งหมายในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้ ระบบการศึกษายังมุ่งหวังให้ผู้เรียนบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายใต้ปรัชญาการศึกษาที่เน้นการเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง ผ่านการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ และสร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเองได้ นำไปสู่การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของมนุษยชาติ ในกลุ่มความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถทำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ หน่วยงาน ภาคี และเครือข่าย เป็นแบบอย่างที่ดีต่อตนเองและรับผิดชอบต่อสังคม

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม

ประธานหลักสูตร:
ผศ.ดร. นพนันท์ นานคงแนบ

noppanun.nan@mahidol.ac.th

เลขานุการหลักสูตร:
ดร. อริยะ บุญงามชัยรัตน์

ariya.bun@mahidol.ac.thรายละเอียดหลักสูตร

รายละเอียดของหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ปร.ด. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ประเภทของหลักสูตร: ปริญญาเอกทางวิชาการและวิจัย จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
สรุปคุณลักษณะสำคัญ (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565)
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร: เมื่อสิ้นสุดการศึกษาตามหลักสูตร ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจะมีคุณสมบัติตามมาตรฐานการศึกษา ดังนี้
  ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในงานวิชาการและการวิจัย
  แสดงถึงความรู้และทักษะขั้นสูงด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน และการประเมินการรับสัมผัส
  สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ และดำเนินงานวิจัยด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน และการประเมินการรับสัมผัส
  ทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความรับผิดชอบและมีภาวะผู้นำ
  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ และทักษะการสื่อสาร
ผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs): PLO1 ประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
PLO2 แสดงทักษะวิชาชีพและองค์ความรู้ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน และการประเมินการรับสัมผัส
PLO3 วิเคราะห์และดำเนินงานวิจัยอย่างมีจริยธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการประเมินความเสี่ยง รวมถึงต่อยอดความรู้ใหม่ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
PLO4 ใช้ทฤษฎีทางวิชาการและขั้นตอนการวิจัยกับปัญหาที่เกี่ยวข้องด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
PLO5 แสดงความเป็นผู้นำในการเสริมสร้างการทำงานร่วมกัน และพัฒนาความสัมพันธ์ในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
PLO6 ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ และทักษะการสื่อสารในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
จำนวนหน่วยกิต: แผน 2.1 – สำหรับผู้ที่สำเร็จปริญญาโท
  ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แผน 2.2 – สำหรับผู้ที่สำเร็จปริญญาตรี
  ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

การรับสมัครเข้าศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ อ้างอิงตามข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล