>เหตุการณ์ & กิจกรรม

การศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม

ดูทั้งหมด
ธ.ค. 2566

นักศึกษาฝึกปฏิบัติเทคนิคการผจญเพลิงและการอพยพ จัดโดยบริษัท NPC-SE จำกัด จ. ระยอง

ธ.ค. 2566

นักศึกษาฝึกปฏิบัติเทคนิคการผจญเพลิงและการอพยพ จัดโดยบริษัท NPC-SE จำกัด จ. ระยอง

ธ.ค. 2566

การศึกษาดูงาน บริษัท NPC-SE จำกัด จ. ระยอง

ธ.ค. 2566

การศึกษาดูงาน บริษัท PTT-GC จำกัด จ. ระยอง

ธ.ค. 2566

การศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝึกอบรมบริษัท 3M ประเทศไทย จำกัด

ธ.ค. 2566

การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการทำงานในที่อับอากาศ ณ ศูนย์ฝึกอบรมบริษัท 3M ประเทศไทย จำกัด

ธ.ค. 2566

การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการทำงานที่สูง ณ ศูนย์ฝึกอบรมบริษัท 3M ประเทศไทย จำกัด

ธ.ค. 2566

การศึกษาดูงาน ณ บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องแก้วไทย จำกัด จ.สมุทรปราการ

พ.ย. 2566

การศึกษาดูงาน Proactive Safety ณ โรงงานซิเมนต์
บริษัท เอสซีจี จำกัด จ.สระบุรี

การสัมมนาวิชาการ นำเสนอผลงาน จัดบูธนิทรรศการ

ดูทั้งหมด
16 ก.ย. 2566

นักศึกษาร่วมจัดบูธนิทรรศการในงานเปิดบ้านมหิดล ปี 2566

มิ.ย. 2566

นักศึกษาร่วมจัดบูธนิทรรศการในงานความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยแห่งชาติ ปี 2566

พ.ค. 2566

นักศึกษาร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ OSH Avenue International Conference 2023

มี.ค. 2566

นักศึกษาร่วมงานประชุมวิชาการ International Conference on Occupational & Environmental Diseases 2023

มี.ค. 2566

นักศึกษานำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ ICOED 2023

ก.ค. 2565

นักศึกษาร่วมจัดบูธนิทรรศการในงานความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยแห่งชาติ ปี 2565

กิจกรรมเกี่ยวกับนักศึกษา

ดูทั้งหมด
5 เม.ย. 2567

งานปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปี 4 ที่กำลังสำเร็จการศึกษา

10 ม.ค. 2567

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนายกสมาคมศิษย์เก่าอาชีวอนามัยฯ ก่อนการฝึกงานภาคสนาม

ก.ค. 2566

การมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี
ชั้นปี 1 และ 2

มิ.ย. 2566

การมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ชั้นปี 3

มิ.ย. 2566

การมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ชั้นปี 4

มี.ค. 2566

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน
และผู้สนใจสมัครหลักสูตรของภาควิชาฯ

บรรยากาศกิจกรรมอื่นๆ

ดูทั้งหมด
28 มี.ค. 2567

แสดงความยินดีกับ รศ.ดร. วิทยา อยู่สุข ในโอกาสได้รับ
รางวัลมหิดลทยากร ประจำปี 2566

22 ม.ค. 2567

คณะผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญเข้าประชุมหารือโครงการดำเนินงานเกี่ยวกับแร่ใยหิน

11 ต.ค. 2566

การลงนามความร่วมมือระหว่างคณะฯ กับบริษัท ซีพีเอฟ จำกัด
ในการดำเนินโครงการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ก.ย. 2566

แสดงความยินดีบัณฑิตใหม่ ปี 2566

พ.ค. 2566

การสัมมนาภาควิชา และประชุมหารือร่วมกับภาคีเครือข่าย

ม.ค. 2566

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้าน Hate Speech & Bullying

ม.ค. 2566

"Proud of You" – งานแสดงความยินดีสำหรับผลการดำเนินงานดีเด่นของภาควิชาฯ

ก.ย. 2565

"Proud of June" – งานแสดงความยินดีสำหรับปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิติมศักดิ์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ก.ย. 2565

งานแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล