พลังความเข้มแข็ง

เครือข่ายศิษย์เก่า

>ศิษย์เก่า

เครือข่ายศิษย์เก่า

นับตั้งแต่ภาควิชาฯ ได้สถาปนาขึ้นในปี พ.ศ. 2512 เครือข่ายของศิษย์เก่าได้มีการขยายตัวเติบโดอย่างต่อเนื่อง จวบจนปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของภาควิชา รวมกว่า 2,500 คน ไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้ปฏิบัติงานในฐานะนักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและสถานประกอบกิจการต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ทั้งนี้ เครือข่ายศิษย์เก่าอันทรงพลังของเราได้มีการก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่อ "สมาคมศิษย์เก่าอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล (สอม.)"

ศิษย์เก่าเกียรติยศ

ข้อมูลเพิ่มเติม

รศ.ดร. เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ศิษย์เก่าปริญญาตรี รุ่นที่ 2
ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นคณะสาธารณสุขศาสตร์
ประเภทเกียรติยศ

รศ.ดร. วิทยา อยู่สุข ศิษย์เก่าปริญญาตรี รุ่นที่ 3
ได้รับรางวัลมหิดลทยากร ประจำปี 2566

รศ.ดร. วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ ศิษย์เก่าปริญญาตรี รุ่นที่ 13
ผ่านการประเมินให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์

คุณจรีพร จารุกรสกุล ศิษย์เก่าปริญญาตรี รุ่นที่ 19
ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมศิษย์เก่า

ดูทั้งหมด

สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมจัดงาน "ราชพฤกษ์ลงดิน"
แสดงความยินดีและต้อนรับบัณฑิตใหม่สู่โลกแห่งการทำงาน

การจัดงานวิ่ง "Rajapruk Mahidol Run 2023"
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

การจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ร่วมกับนักศึกษา
ณ ทะเลสาบบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี