>คณาจารย์

หัวหน้าภาควิชา

ดร. วิสันติ เลาหอุดมโชค

 • วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) – มหาวิทยาลัยมหิดล
 • M.S. (Industrial Health) – University of Michigan, Ann Arbor, U.S.A.
 • Sc.D. (Occupational Health) – Harvard University, U.S.A.
wisanti.lhk@mahidol.ac.th

คณาจารย์ประจำภาควิชา

รศ.ดร. วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์

 • วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) – มหาวิทยาลัยมหิดล
 • M.Sc. (Industrial Hygiene) – University of Alabama at Birmingham, U.S.A.
 • Dr.P.H. (Industrial Hygiene) – University of Alabama at Birmingham, U.S.A.
wantanee.pha@mahidol.ac.th

รศ.ดร. สรา อาภรณ์

 • วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วท.ม. (พิษวิทยา) – มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Dr. Biol. Hum (Toxikologie) – Ulm University, Germany
sara.arp@mahidol.ac.th

ผศ.ดร. ไชยนันต์ แท่งทอง

 • วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Ph.D. (Environmental Engineering) – Michigan State University, U.S.A.
chaiyanun.tan@mahidol.ac.th

ผศ.ดร. นพนันท์ นานคงแนบ

 • วศ.บ. (วิศวกรรมขนส่ง) – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) – มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • วศ.ม.. (เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน) – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน) – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
noppanun.nan@mahidol.ac.th

ผศ.ดร. อัมรินทร์ คงทวีเลิศ

 • วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • M.S. (Environmental Engineering) – Cleveland State University, U.S.A.
 • D.Eng. (Civil/Environmental Engineering) – Cleveland State University, U.S.A.
amarin.kon@mahidol.ac.th

ผศ.ดร. สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ

 • วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) – มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) – มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Ph.D. (Life Science and Human Technology) – Nara Women's University, Japan
suchinda.jar@mahidol.ac.th

ผศ.ดร. วรกมล บุณยโยธิน

 • วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) – มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) – มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน) – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
vorakamol.boo@mahidol.ac.th

ผศ.ดร. เด่นศักดิ์ ยกยอน

 • วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) – มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม) – สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปร.ด. (การพัฒนาสังคมและการจัดการสิ่งแวดล้อม) – สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
densak.yog@mahidol.ac.th

ดร. อริยะ บุญงามชัยรัตน์

 • วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์ สาขาโภชนาการ) – มหาวิทยาลัยมหิดล
 • MHSA (Health Policy and Management) – Kansas University, U.S.A.
 • Dr.P.H. (Epidemiology and International Health) – Bielefeld University, Germany
ariya.bun@mahidol.ac.th

ดร. สุเมธ เพ้งภูมิเกียรติ

 • วท.บ. (เคมี) – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วท.ม. (เคมี) – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • Ph.D. (Chemistry) – Oregon State University, U.S.A.
sumate.pen@mahidol.ac.th

ดร. ชัชชัย ธนโชคสว่าง

 • วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) – มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) – มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปร.ด. (พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม) – สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
chatchai.thn@mahidol.ac.th

ดร. ปาจรีย์ กุณฑลบุตร

 • วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) – มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) – มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปร.ด. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) – มหาวิทยาลัยมหิดล
pajaree.kon@mahidol.ac.th

ดร. สายศรัทธา นุ่มนวล

 • วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ) – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วท.ม. (พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม) – สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
 • M.P.H. (Environmental and Occupational Health) – Rutgers University, U.S.A.
 • Ph.D. (Environmental and Occupational Health Science) – University of Illinois at Chicago, U.S.A.
saisattha.noo@mahidol.ac.th