ประวัติภาควิชา


ประวัติความเป็นมาของภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ก่อตั้ง “ภาควิชาอาชีวอนามัย” ขึ้นเมื่อ
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2512 โดยเปิดสอนหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาเอกอาชีวอนามัยซึ่งสอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของกระทรวงสาธารณสุข
ในระยะต่อมามีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต้องการบัณฑิตทางด้านอาชีวอนามัย
เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรม จึงทำให้ภาควิชาอาชีวอนามัยปรับปรุง
หลักสูตรใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อหลักสูตรใหม่
เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย จนถึงปัจจุบัน ภาควิชาได้ผลิตบัณฑิตรวมกว่า 50 รุ่น

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 0 26444070 ต่อ 102
โทรสาร: 0 23548561
อีเมล์: Occ.mahidol@gmail.com

footer logo