เกี่ยวกับภาควิชา

ข้อมูลทั่วไป

หลักสูตรที่เปิดสอน

3 ระดับปริญญา

งานวิชาการ

การวิจัย & โครงการ

ภาคีเครือข่าย

ศิษย์เก่า & อื่นๆ

Mahidol Apprenticeship Program

Life-Long Learning
for Essential Skill Development
of the 21st Century
and Beyond

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 3 อัตรา (ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

การสมัครเข้าเรียนหลักสูตร วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผ่านระบบ TCAS ปี 2567 (ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

หลักสูตรปริญญาเอก Ph.D. in Occupational Health and Safety เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ดูทั้งหมด
14 พ.ค. 2567

คณาจารย์ภาควิชาฯ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม AUN-QA
ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

28 มี.ค. 2567

ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. วิทยา อยู่สุข อดีตหัวหน้าภาควิชาฯ ในโอกาสได้รับรางวัลมหิดลทยากร ประจำปี 2566

29 ก.พ. 2567

คณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับประกาศนียบัตรหลักสูตร PREP จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมที่จะมีขึ้น

(ก.ค. - ธ.ค. 2567)
8ส.ค.

งานฉลองวาระครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนา
ภาควิชาอาชีวอนามัยฯ

7:30 am - 12:30 pmห้องเอนกประสงค์ ชั้น 7
9ส.ค.

กิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายศิษย์เก่า
(สัมมนาและงานเลี้ยงค่ำ)

1:00 pm - 9:00 pmยังไม่กำหนด
8-9ต.ค.

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีการศึกษา 2566

8:00 am - 5:00 pmมหิดลสิทธาคาร ศาลายา