ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ


ปณิธาน :

ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
ผลิตบัณฑิตเพื่อทำงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบอาชีพให้มีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี

วิสัยทัศน์ :

ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
บ้านของผู้นำด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในระดับประเทศและนานาชาติ

พันธกิจ :

เป็นองค์กรผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล วิจัยพัฒนา ให้บริการวิชาการแก่สังคม
เพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศชาติทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 0 26444070 ต่อ 102
โทรสาร: 0 23548561
อีเมล์: Occ.mahidol@gmail.com

footer logo