เจ้าหน้าที่ประภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

นางศรีวรรณ พรมกัณฑ์ 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวพนิตนาฎ จักรเพชร 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นายก้องปพันธุ์ เหลืองอมรไพศาล  
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติการงานบริหาร


ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 0 26444070 ต่อ 102
โทรสาร: 0 23548561
อีเมล์: Occ.mahidol@gmail.com

footer logo