หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

อาจารย์ ดร. วิสันติ เลาหอุดมโชค


บุคลากรประจำภาควิชา


ศ. ดร.พรพิมล กองทิพย์

ตำแหน่ง ศาสตราจารย์

รศ. ดร.วันทนี พันธิ์ุประสิทธิ์

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

รศ. ดร.สรา อาภรณ์

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ผศ. ดร.ไชยนันต์ แท่งทอง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ. ดร.นพนันท์ นานคงแนบ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ. ดร.อัมรินทร์ คงทวีเลิศ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ. ดร.วรกมล บุณยโยธิน

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ. ดร.เด่นศักดิ์ ยกยอน 

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อ. ดร.อริยะ บุญงามชัยรัตน์

ตำแหน่ง อาจารย์

อ. ดร.สุเมธ เพ้งภูมิเกียรติ

ตำแหน่ง อาจารย์

ผศ. ดร.สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อ. ดร.วิสันติ เลาหอุดมโชค

ตำแหน่ง อาจารย์

อ. ดร.ชัชชัย ธนโชคสว่าง

ตำแหน่ง อาจารย์

อ. ดร.ปาจรีย์ กุณฑลบุตร

ตำแหน่ง อาจารย์

อ. ดร.สายศรัทธา นุ่มนวล

ตำแหน่ง อาจารย์

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 0 26444070 ต่อ 102
โทรสาร: 0 23548561
อีเมล์: Occ.mahidol@gmail.com

footer logo