ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2565

1. Tangtong C, Yoosook W, Kongtip P, Woskie S. Risk factors associated with hand tractor related injuries among rice farmers in Thailand. Hum. Ecol. Risk Assess. 2022 (Online: 22 Dec 2021) https://doi.org/10.1080/10807039.2021.2014301.

2.  Kongtawelert A, Buchholz B, Sujitrarath D, Laohaudomchok W, Kongtip P, Woskie S. Prevalence and Factors Associated with Musculoskeletal Disorders among Thai Burley Tobacco Farmers. Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19, 6779. https://doi.org/10.3390/ijerph19116779. 

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2564

1. Kongtip, P.; Nankongnab, N.; Pundee, R.; Kallayanatham, N.; Pengpumkiat, S.; Chungcharoen, J.; Phommalachai, C.; Konthonbut, P.; Choochouy, N.; Sowanthip, P.; Khangkhun, P.; Yimsabai, J.; Woskie, S. Acute Changes in Thyroid Hormone Levels among Thai Pesticide Sprayers. Toxics 2021, 9 (1), 1–16. https://doi.org/10.3390/toxics9010016.

2. Sudatip, D.; Chasiri, K.; Kritiyakan, A.; Phanprasit, W.; Thinphovong, C.; Tiengrim, S.; Thamlikitkul, V.; Abdallah, R.; Baron, S. A.; Rolain, J.-M.; Morand, S.; Hilty, M.; Oppliger, A. A One Health Approach to Assessing Occupational Exposure to Antimicrobial Resistance in Thailand: The FarmResist Project. PLoS ONE 2021, 16 (1 January). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0245250.

3. Phanprasit, W.; Chotiphan, C.; Auttanate, N.; Maruo, S. J.; Jussila, K.; Rissanen, S.; Sripaiboonkij, P.; Ik?heimo, T. M.; Jaakkola, J. J. K.; N?yh?, S. Cold-Related Pain in the Face, Upper Limbs, and Lower Body among Thai Chicken Industry Workers: A Cross-Sectional Study. International Archives of Occupational and Environmental Health 2021. https://doi.org/10.1007/s00420-020-01640-4.

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2563

1. Nankongnab, N.; Kongtip, P.; Kallayanatham, N.; Pundee, R.; Yimsabai, J.; Woskie, S. Longitudinal Study of Thyroid Hormones between Conventional and Organic Farmers in Thailand. Toxics 2020, 8 (4), 1–10. https://doi.org/10.3390/toxics8040082. 

2. Seesen, M.; Lucchini, R. G.; Siriruttanapruk, S.; Sapbamrer, R.; Hongsibsong, S.; Woskie, S.; Kongtip, P. Association between Organophosphate Pesticide Exposure and Insulin Resistance in Pesticide Sprayers and Nonfarmworkers. International Journal of Environmental Research and Public Health 2020, 17 (21), 1–13. https://doi.org/10.3390/ijerph17218140. 

3. Boonruksa, P.; Maturachon, T.; Kongtip, P.; Woskie, S. Heat Stress, Physiological Response, and Heat Related Symptoms among Thai Sugarcane Workers. International Journal of Environmental Research and Public Health 2020, 17 (17), 1–15. https://doi.org/10.3390/ijerph17176363. 

4. Kongtip, P.; Nankongnab, N.; Kallayanatham, N.; Pundee, R.; Yimsabai, J.; Woskie, S. Longitudinal Study of Metabolic Biomarkers among Conventional and Organic Farmers in Thailand. International Journal of Environmental Research and Public Health 2020, 17 (11), 1–12. https://doi.org/10.3390/ijerph17114178. 

5. Nankongnab, N.; Kongtip, P.; Tipayamongkholgul, M.; Bunngamchairat, A.; Sitthisak, S.; Woskie, S. Difference in Accidents, Health Symptoms, and Ergonomic Problems between Conventional Farmers Using Pesticides and Organic Farmers. Journal of Agromedicine 2020, 25 (2), 158–165. https://doi.org/10.1080/1059924X.2019.1607793. 

6. Pundee, R.; Kongtip, P.; Nankongnab, N.; Anutrakulchai, S.; Robson, M. G.; Woskie, S. Cross-Shift Change of Acute Kidney Injury Biomarkers in Sugarcane Farmers and Cutters. Human and Ecological Risk Assessment 2020. https://doi.org/10.1080/10807039.2020.1812049. 

7. Fitria, L.; Prihartono, N. A.; Ramdhan, D. H.; Wahyono, T. Y. M.; Kongtip, P.; Woskie, S. Environmental and Occupational Risk Factors Associated with Chronic Kidney Disease of Unknown Etiology in West Javanese Rice Farmers, Indonesia. International Journal of Environmental Research and Public Health 2020, 17 (12), 1–14. https://doi.org/10.3390/ijerph17124521.

8. Konthonbut, P.; Kongtip, P.; Nankongnab, N.; Tipayamongkholgul, M.; Yoosook, W.; Woskie, S. Paraquat Exposure of Backpack Sprayers in Agricultural Area in Thailand. Human and Ecological Risk Assessment 2020, 26 (10), 2798–2811. https://doi.org/10.1080/10807039.2019.1684187.

9. Yogyorn, D.; Slatin, C.; Siriruttanapruk, S.; Woskie, S.; Chantian, T.; Chaladlerd, P.; Kongtip, P. Estimating of the Costs of Nonfatal Occupational Injuries and Illnesses in Agricultural Works in Thailand. Journal of Public Health Policy 2020. https://doi.org/10.1057/s41271-020-00251-0.

10. Nankongnab, N.; Kongtip, P.; Tipayamongkholgul, M.; Silpasuwan, P.; Kaewboonchoo, O.; Luksamijarulkul, P.; Woskie, S. Occupational Hazards, Health Conditions and Personal Protective Equipment Used among Healthcare Workers in Hospitals, Thailand. Human and Ecological Risk Assessment 2020. https://doi.org/10.1080/10807039.2020.1768824.

11. Bootsikeaw, S.; Kongtip, P.; Nankongnab, N.; Chantanakul, S.; Sujirarat, D.; Mahaboonpeeti, R.; Khangkhun, P.; Woskie, S. Urinary Glyphosate Biomonitoring of Sprayers in Vegetable Farm in Thailand. Human and Ecological Risk Assessment 2020. https://doi.org/10.1080/10807039.2020.1797471.

12. Phanprasit, W.; Rittaprom, K.; Dokkem, S.; Meeyai, A. C.; Boonyayothin, V.; Jaakkola, J. J. K.; N?yh?, S. Climate Warming and Occupational Heat and Hot Environment Standards in Thailand. Safety and Health at Work 2020. https://doi.org/10.1016/j.shaw.2020.09.008.

13. Chotiphan, C.; Auttanate, N.; Maruo, S. J.; N?yh?, S.; Jussila, K.; Rissanen, S.; Sripaiboonkij, P.; Ik?heimo, T. M.; Jaakkola, J. J. K.; Phanprasit, W. Prevalence of Cold-Related Symptoms among Thai Chicken Meat Industry Workers: Association with Workplace Temperature and Thermal Insulation of Clothing. Industrial Health 2020, 58 (5), 460–466. https://doi.org/10.2486/indhealth.2019-0214.

14. Auttanate, N.; Chotiphan, C.; Maruo, S. J.; N?yh?, S.; Jussila, K.; Rissanen, S.; Sripaiboonkij, P.; Ik?heimo, T. M.; Jaakkola, J. J. K.; Phanprasit, W. Cold-Related Symptoms and Performance Degradation among Thai Poultry Industry Workers with Reference to Vulnerable Groups: A Cross-Sectional Study. BMC Public Health 2020, 20 (1). https://doi.org/10.1186/s12889-020-09272-6.

15. Laohaudomchok, W.; Nankongnab, N.; Siriruttanapruk, S.; Klaimala, P.; Lianchamroon, W.; Ousap, P.; Jatiket, M.; Kajitvichyanukul, P.; Kitana, N.; Siriwong, W.; Hemachudhah, T.; Satayavivad, J.; Robson, M.; Jaacks, L.; Barr, D. B.; Kongtip, P.; Woskie, S. Pesticide Use in Thailand: Current Situation, Health Risks, and Gaps in Research and Policy. Human and Ecological Risk Assessment 2020. https://doi.org/10.1080/10807039.2020.1808777. 

16. Tangtong, C.; Qiao, L.; Long, D. T.; Voice, T. C. Octanol–Water Partition Coefficients of Aristolochic Acids and Implications to the Etiology of Balkan Endemic Nephropathy. Aquatic Geochemistry 2020, 26 (3), 183–190. https://doi.org/10.1007/s10498-019-09367-6.

17. Pengpumkiat, S.; Nammoonnoy, J.; Wongsakoonkan, W.; Konthonbut, P.; Kongtip, P. A Microfluidic Paper-Based Analytical Device for Type-II Pyrethroid Targets in an Environmental Water Sample. Sensors (Switzerland) 2020, 20 (15), 1–15. https://doi.org/10.3390/s20154107.

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2562

1. Choochouy, N.; Kongtip, P.; Chantanakul, S.; Nankongnab, N.; Sujirarat, D.; Woskie, S. R. Hearing Loss in Agricultural Workers Exposed to Pesticides and Noise. Annals of Work Exposures and Health 2019, 63 (7), 707–718. https://doi.org/10.1093/annweh/wxz035. 

2. Kongtip, P.; Nankongnab, N.; Kallayanatham, N.; Pundee, R.; Choochouy, N.; Yimsabai, J.; Woskie, S. Thyroid Hormones in Conventional and Organic Farmers in Thailand. International Journal of Environmental Research and Public Health 2019, 16 (15). https://doi.org/10.3390/ijerph16152704. 

3. Phanprasit, W.; Songpek, K.; Boonyayothin, V.; Sujirarat, D. Inhalation and Dermal Exposure to Toluene among Printing Workers in a Plastic Bag Factory. Journal of Health Research 2019, 33 (1), 68–79. https://doi.org/10.1108/JHR-06-2018-0031. 

4. Phanprasit, W.; Muadchim, M.; Park, J.; Robson, M. G.; Sujirarat, D.; Kwonpongsagoon, S.; Arphorn, S. Mercury Health Risk Assessment among Petrochemical Workers in Rayong Province, Thailand. Human and Ecological Risk Assessment 2019, 25 (6), 1448–1462. https://doi.org/10.1080/10807039.2018.1465812. 

5. Jirapongsuwan, A.; Luengumporn, P.; Kalampakorn, S.; Arphorn, S. Work-Related Symptoms Due to Chemical Use among Hairdressers in Bangkok, Thailand. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2019, 50 (1), 191–199.

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2561

1. Kongtip, P.; Nankongnab, N.; Tipayamongkholgul, M.; Bunngamchairat, A.; Yimsabai, J.; Pataitiemthong, A.; Woskie, S. A Cross-Sectional Investigation of Cardiovascular and Metabolic Biomarkers among Conventional and Organic Farmers in Thailand. International Journal of Environmental Research and Public Health 2018, 15 (11). https://doi.org/10.3390/ijerph15112590. 

2. Mahaboonpeeti, R.; Kongtip, P.; Nankongnab, N.; Tipayamongkholgul, M.; Bunngamchairat, A.; Yoosook, W.; Woskie, S. Evaluation of Dermal Exposure to the Herbicide Alachlor among Vegetable Farmers in Thailand. Annals of Work Exposures and Health 2018, 62 (9), 1147–1158. https://doi.org/10.1093/annweh/wxy081. 

3. Konthonbut, P.; Kongtip, P.; Nankongnab, N.; Tipayamongkholgul, M.; Yoosook, W.; Woskie, S. Paraquat Exposure of Pregnant Women and Neonates in Agricultural Areas in Thailand. International Journal of Environmental Research and Public Health 2018, 15 (6). https://doi.org/10.3390/ijerph15061163. 

4. Silangam, W.; Yoosook, W.; Kongtip, P.; Kongtawelert, A.; Theppeang, K. Exposure to Extremely Low Frequency Electromagnetic Fields during Lessons in Secondary Schools. Radiation Protection Dosimetry 2018, 179 (3), 248–252. https://doi.org/10.1093/rpd/ncx266. 

5. Kongtip, P.; Nankongnab, N.; Mahaboonpeeti, R.; Bootsikeaw, S.; Batsungnoen, K.; Hanchenlaksh, C.; Tipayamongkholgul, M.; Woskie, S. Differences among Thai Agricultural Workers’ Health, Working Conditions, and Pesticide Use by Farm Type. Annals of Work Exposures and Health 2018, 62 (2), 167–181. https://doi.org/10.1093/annweh/wxx099. 

6. Ishimaru, T.; Wada, K.; Arphorn, S.; Smith, D. R. Willingness to Care for Blood-Borne Virus-Infected Patients in Thailand. Occupational Medicine 2018, 68 (3), 192–198. https://doi.org/10.1093/occmed/kqy040. 

7. Fukai, N.; Hiraoka, K.; Kajiki, S.; Kobayashi, Y.; Thanachokswang, C.; Arphorn, S.; Uehara, M.; Nakanishi, S.; Mori, K. The System and Human Resources for Occupational Health in Thailand - For Japanese Enterprises to Manage Proper Occupational Health Activities at Overseas Workplaces. Journal of UOEH 2018, 40 (1), 33–44. https://doi.org/10.7888/juoeh.40.33. 

8. Charoenbut, P.; Klaewkla, J.; Srisorrachatr, S.; Arphorn, S.; Wijitwanna, S. Workplace and Individual Factors Influence Eating Practices of Thai Factory Workers. Malaysian Journal of Nutrition 2018, 24 (3), 417–426. 

9. Arphorn, S.; Ishimaru, T.; Hara, K.; Mahasandana, S. Considering the Effects of Ambient Particulate Matter on the Lung Function of Motorcycle Taxi Drivers in Bangkok, Thailand. Journal of the Air and Waste Management Association 2018, 68 (2), 139–145. https://doi.org/10.1080/10962247.2017.1359217. 

10. Wakimoto, K.; Dakeshita, T.; Wakimoto, J.; Watanabe, T.; Terasawa, S.; Okuhara, M.; Murata, Y.; Taki, N.; Uchiyama, R.; Ashida, K.; Maruo, S. J.; Terasawa, K. Effects of Triple-Treatment Trunk Stretching on Physical Fitness and Curvature of the Spine. Heliyon 2018, 4 (12). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2018.e00985. 

11. Fujimori, S.; Maruo, S. J.; Piaseu, N.; Kalampakorn, S.; Sasimonthonkul, S.; Nakade, K.; Watanabe, T.; Murata, Y.; Sasamori, F.; Terasawa, S.; Okuhara, M.; Tabuchi, H.; Terasawa, K. The Effectiveness of a Japanese Style Health Program: Comparison between Minowa, Japan and Rayong, Thailand. Heliyon 2018, 4 (11). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2018.e00961.

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2560

1. Woskie, S.; Kongtip, P.; Thanasanpaiboon, W.; Kiatdamrong, N.; Charoonrungsirikul, N.; Nankongnab, N.; Surach, A.; Phamonphon, A. A Pilot Study of Maternal Exposure to Organophosphate Pesticides and Newborn Neurodevelopment in Thailand. International Journal of Occupational and Environmental Health 2017, 23 (3), 193–201. https://doi.org/10.1080/10773525.2018.1450324. 

2. Kongtip, P.; Nankongnab, N.; Phupancharoensuk, R.; Palarach, C.; Sujirarat, D.; Sangprasert, S.; Sermsuk, M.; Sawattrakool, N.; Woskie, S. R. Glyphosate and Paraquat in Maternal and Fetal Serums in Thai Women. Journal of Agromedicine 2017, 22 (3), 282–289. https://doi.org/10.1080/1059924X.2017.1319315. 

3. Kongtip, P.; Techasaensiri, B.; Nankongnab, N.; Adams, J.; Phamonphon, A.; Surach, A.; Sangprasert, S.; Thongsuksai, A.; Srikumpol, P.; Woskie, S. The Impact of Prenatal Organophosphate Pesticide Exposures on Thai Infant Neurodevelopment. International Journal of Environmental Research and Public Health 2017, 14 (6). https://doi.org/10.3390/ijerph14060570. 

4. Boonkhao, L.; Phanprasit, W.; Robson, M. G.; Sujirarat, D.; Kwonpongsagoon, S.; Tangtong, C. Arsenic Exposure Levels of Petrochemical Workers in Three Workplace Settings in Rayong Province, Thailand. Human and Ecological Risk Assessment 2017, 23 (7), 1645–1654. https://doi.org/10.1080/10807039.2017.1333406. 

5. Muadchim, M.; Phanprasit, W.; Robson, M. G.; Sujirarat, D.; Detchaipitak, R. Case Study of Occupational Mercury Exposure during Decontamination of Turnaround in Refinery Plant. International Journal of Occupational and Environmental Health 2017, 23 (1), 81–86. https://doi.org/10.1080/10773525.2018.1425657. 

6. Boonkhao, L.; Phanprasit, W.; Robson, M. G.; Sujirarat, D.; Kwonpongsagoon, S.; Tangtong, C. Arsenic Exposure Levels of Petrochemical Workers in Three Workplace Settings in Rayong Province, Thailand. Human and Ecological Risk Assessment 2017, 23 (7), 1645–1654. https://doi.org/10.1080/10807039.2017.1333406. 

7. Ishimaru, T.; Wada, K.; Arphorn, S.; Smith, D. R. Attitudes of Nurses toward HIV-Infected Colleagues in Japan. Contemporary Nurse 2017, 53 (2), 133–142. https://doi.org/10.1080/10376178.2016.1254565. 

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 0 26444070 ต่อ 102
โทรสาร: 0 23548561
อีเมล์: Occ.mahidol@gmail.com

footer logo