Safety Technology Laboratory

Laboratory Members
ดร. เด่นศักดิ์ ยกยอน (หัวหน้า)
ผศ.ดร. ไชยนันต์ แท่งทอง
ผศ.ดร. นพนันท์ นานคงแนบ
ผศ.ดร. อัมรินทร์ คงทวีเลิศ

Research Focus Areas
การพัฒนาอุปกรณ์เพื่อทดสอบฝุ่นระเบิดอย่างง่าย (อ.ดร.เด่นศักดิ์ ยกยอน)
การพัฒนาการประเมินความเสี่ยงแบบใหม่ที่เหมาะสมกับการความเสี่ยงชนิดต่างๆ (ผศ.ดร.ไชยนันต์ แท่งทอง)
บรรยากาศความปลอดภัยและวัฒนธรรมความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม (ผศ.ดร.ไชยนันต์ แท่งทอง)
การทำแอปพลิเคชั่นเพื่อแจ้งเตือนความสมดุลรถโฟล์คลิฟท์ (ผศ.ดร.ไชยนันต์ แท่งทอง)

 Agricultural Health Laboratory

Laboratory Members
รองศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล กองทิพย์ (หัวหน้า)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพนันท์ นานคงแนบ
ผู้ข่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมริทร์ คงทวีเสิศ
ผู้ข่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันต์ แท่งทอง
อาจารย์ ดร.ปาจรีย์ กุณฑลบุตร
อาจารย์ ดร.สุเมธ เพ้งภูมิเกียรติ
อาจารย์ ดร.เด่นศักดิ์ ยกยอน
อาจารย์ ดร.วิสันติ เลาหอุดมโชค
อาจารย์ ดร.สายศรัทธา นุ่มนวล

Research Focus Areas
การสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืชและการส่งผ่านจากแม่สู่ลูก (ศ.ดร.พรพิมล กองทิพย์, อ.ดร.ปาจรีย์ กุณฑลบุตร)
การศึกษาผลกระทบต่อระดับฮอร์โมนจากการสัมผัสสารเคมีในการเกษตร (ผศ.ดร.นพนันท์ นานคงแนบ)
การบาดเจ็บกล้ามเนื้อและกระดูกและความสัมพันธ์กับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ จากการทำเกษตรกรรม (ผศ.ดร.อัมรินทร์ คงทวีเลิศ)
การเสื่อมของไตจากการทำงานของเกษตรกรในภาวะอากาศร้อน (ศ.ดร.พรพิมล กองทิพย์)
การบาดเจ็บจากการใช้รถไถการเกษตร (ผศ.ดร.ไชยนันต์ แท่งทอง)
การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาตร์ในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการเกษตร (อ.ดร.เด่นศักดิ์ ยกยอน)
การพัฒนาชุดทดสอบ (Test Kits) สำหรับการปนเปื้อนสารเคมีในผักผลไม้ (อ.ดร.สุเมธ เพ้งภูมิเกียรติ)

Toxicology and Biomarker Laboratory

Laboratory Members
รองศาสตราจารย์ ดร.สรา อาภรณ์
ผู้ช่วยอาจารย์ชัชชัย ธนโชค
Research Focus Areas
การศึกษา biomarker ที่เหมาะสมจากการบาดเจ็บกล้ามเนื้อและกระดูก (รศ.ดร.สรา อาภรณ์)
Biomarker สัมผัสการสัมสาร PAHs (รศ.ดร.สรา) Biomarker จากการสัมผัสอนุภาคนาโน (ผช.อ.ชัชชัย ธนโชค)
Biomarkers ที่เกี่ยวกับความเครียดและความร้อน

Human Factor Engineering Laboratory

Laboratory Members
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมริทร์ คงทวีเสิศ (หัวหน้า)
รองศาสตราจารย์ ดร.สรา อาภรณ์
อาจารย์ ดร. วิสันติ เลาหอุดมโชค
Research Focus Areas
การบาดเจ็บกล้ามเนื้อและกระดูกจากการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงต่างๆในอุตสาหกรรมต่างๆ (ผศ.ดร.อัมรินทร์ คงทวีเลิศ)
การบาดเจ็บกล้ามเนื้อและกระดูกจากการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงต่างๆในกลุ่มแรงงานนอกระบบ มอเตอร์ไซด์ แท๊กซี่ (รศ.ดร.สรา อาภรณ์)
การพัฒนาอุปกรณ์ผ่อนแรงจากการทำงานสำหรับคนพิการ (รศ.ดร.สรา อาภรณ์)

Occupational Disease and Mental Health Laboratory

Laboratory Members
อาจารย์ นพ. สุทธินันท์ ฉันธนกุล (หัวหน้า)
รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนี พันธิ์ประสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไชยนันต์ แท่งทอง
รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข โอศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ
อาจารย์ ดร.สายศรัทธา นุ่มนวล  
Research Focus Areas
การศึกษาเกี่ยวกับมะเร็งเต้านม (อ.นพ.สุทธินันท์ ฉันธนกุล)
การเสื่อมสมรรถภาพปอดจากการรับสัมสารฟอร์มัลดีไฮด์ (รศ.ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์)
ภาวะความเครียดและปัจจัยเสี่ยงในพยาบาลห้องฉุกเฉิน คนขับรถกู้ชีพ ผู้ช่วยทันตแพทย์และประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมในการลดความเครียด (ผศ.ดร.ไชยนันต์ แท่งทอง)
คุณภาพการนอนกับงานกะ (รศ.ดร.ประมุข โอศิริ)

Industrial Hygiene Assessment and Management Laboratory

Laboratory Members
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรกมล บุณยโยธิน (หัวหน้า)
รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนี พันธิ์ประสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ
อาจารย์ ดร.ปาจรีย์ กุณฑลบุตร

Research Focus Areas
การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ (ผศ.ดร.วรกมล บุณยโยธิน)
การสัมผัสสารฟอร์มัลดีไฮน์ และ ชุดทดสอบความเข้มข้นในอากาศอย่างเร็ว (รศ.ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์)
การจำลองสิ่งแวดล้อมเสมือนจริงสำหรับศึกษาการเก็บตัวอย่างทางด้านสุขศาสตร์อุสาหกรรม (ผศ.ดร.วรกมล บุณยโยธิน, อ. ดร. ปาจรีย์ กุณฑลบุตร)
Work Environment ที่เกี่ยวข้องกับ สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (ผศ.ดร.สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ)

Occupational Health Economics Laboratory

Laboratory Members
อาจารย์ ดร.อริยะ บุญงามชัยรัตน์
Research Focus Areas
การวิเคราะห์ต้นทุน sickness absenteeism (อ.ดร. อริยะ บุญงามชัยรัตน์)

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 0 26444070 ต่อ 102
โทรสาร: 0 23548561
อีเมล์: Occ.mahidol@gmail.com

footer logo