หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


     ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :   มหาวิทยาลัยมหิดล  
     วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา :   คณะสาธารณสุขศาสตร์  ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
   ๑. ชื่อหลักสูตร   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
    Master of Science Program in Occupational Health and Safety  
   ๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา    
     ภาษาไทย ชื่อเต็ม :   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)  
     ชื่อย่อ :   วท.ม. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)  
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :   Master of Science (Occupational Health and Safety)  
ชื่อย่อ :   M.Sc. (Occupational Health and Safety)  
   ๓. ภาพรวมของหลักสูตร    
วิชาเอก :   วิชาเอกสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย  
     วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน :   ภาคปกติ เรียนวันจันทร์ – ศุกร์
    ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์  
    สถานที่จัดการเรียนการสอน :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท
คุณสมบัติของ แผน ก แบบ ก ๒ (ภาคปกติ)   - สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)  วิทยาศาตร์บัณฑิต (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ
    ความปลอดภัย) วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
    สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) พยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) วิทยาศาสตรบัณฑิต
    เทคนิคการแพทย์ หรือวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
    จากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาให้การรับรอง
 
 
 
 
    - ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐  
    - มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  
    - ผู้ที่มีคุณสมบัตินอก เหนือจากเกณฑ์ดังกล่างนี้ อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ สมัครเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลัก
    สูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คุณสมบัติของ แผน ข (ภาคพิเศษ)   - สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)  วิทยาศาตร์บัณฑิต (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ
    ความปลอดภัย) วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
    สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) พยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) วิทยาศาสตรบัณฑิต
    เทคนิคการแพทย์ หรือวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
    จากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาให้การรับรอง
 
 
 
 
    - ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐  
    - มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  
    - มีประสบการณ์ในการทำงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อย่างน้อย ๑ ปี  
    - ผู้ที่มีคุณสมบัตินอก เหนือจากเกณฑ์ดังกล่างนี้ อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ สมัครเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลัก
    สูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
   ๔. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร   - รายละเอียดติดต่อที่หลักสูตร  
   ๕. เส้นทางความก้าวหน้าของผู้สำเร็จการศึกษา    - นักวิชาการ นักวิจัย ที่ปรึกษาด้านอาชีวอนามัย ด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ด้านความปลอดภัย ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน
     - พนักงานตรวจความปลอดภัยตาม พรบ.ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๕๔
     - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และผู้จัดการหน่วยงานความปลอดภัยในสถาน ประกอบการตาม
    พรบ.ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๕๔
   ๖. หลักสูตร   - จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร  
แผน ก แบบ ก ๒  
    หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
    หมวดวิชาแกน ๙ หน่วยกิต
    หมวดวิชาบังคับ ๑๒ หน่วยกิต
    หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
    วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต
   รวมไม่น้อยกว่า ๓๙ หน่วยกิต
แผน ข  
    หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
    หมวดวิชาแกน ๙ หน่วยกิต
    หมวดวิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต
    หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
   สารนิพนธ์ ๖ หน่วยกิต
   รวมไม่น้อยกว่า ๓๙ หน่วยกิต

                        รายวิชาในหลักสูตร      ภาคปกติ (คลิกดูรายละเอียด)      ภาคพิเศษ (คลิกดูรายละเอียด)
 
   ๗. การรับสมัคร ระบบรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
วิดีโอแนะนำหลักสูตร             (คลิปที่ 1 ดูรายละเอียด)  
  (คลิปที่ 2 ดูรายละเอียด)  

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 0 26444070 ต่อ 102
โทรสาร: 0 23548561
อีเมล์: Occ.mahidol@gmail.com

footer logo