หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


     ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :   มหาวิทยาลัยมหิดล  
     วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา :   คณะสาธารณสุขศาสตร์  ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
   ๑. ชื่อหลักสูตร   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรนานาชาติ)  
    Doctor of Philosophy Program in Occupational Health and Safety ( International Program)  
   ๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา    
     ภาษาไทย ชื่อเต็ม :   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)  
     ชื่อย่อ :   ปร.ด. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)  
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :   Doctor of Philosophy (Occupational Health and Safety)  
ชื่อย่อ :   Ph.D. (Occupational Health and Safety)  
3. ปรัชญา ความสำคัญของหลักสูตร หลักสูตรมุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีภาวะผู้นำที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการวิจัย เป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และการคิดแบบสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการและสังเคราะห์องค์ความรู้ต่างๆ ทั้งด้านอาชีวอนามัยและศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษยชาติ ที่มีมิติทางสังคมและวัฒนธรรม ที่แตกต่างกัน โดยผ่านการทำงานเป็นทีมระหว่างสหสาขาวิชาชีพ หน่วยงาน หุ้นส่วน และเครือข่าย เป็นแบบอย่างที่ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพและวิชาการ มีการสร้างนวัตกรรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและลดการเกิดโรคจากการทำงาน
 
 
 
4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว ดุษฎีบัณฑิตจะมีความรู้ความสามารถ ดังนี้
๑. มีคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ที่เหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
๒. มีความรู้ ความเข้าใจองค์ความรู้ทางด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมระดับสูง และมีความเข้าใจในปัญหาอย่างถูกต้อง วางแผนและจัดการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
๓. บูรณาการ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมผ่านกระบวนการวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ ปฏิสัมพันธ์บุคคลและประเมินสถานการณ์ ปัญหาสุขภาพที่มีความซับซ้อน ประยุกต์องค์ความรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
๔. มีการทำงานเป็นทีม พัฒนาความเป็นเลิศผ่านเครือข่าย โดยสามารถทำงานร่วมกับวิชาชีพอื่นเพื่อนำองค์ความรู้ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไปใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
๕. สามารถใช้การสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ ผ่านการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการวิเคราะห์เชิงตัวเลข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร

 
 
 
 
 
 
 
 
   ๕. ภาพรวมของหลักสูตร    
รูปแบบ :   หลักสูตรระดับปริญญาเอก  
ภาษาที่ใช้ ภาษาอังกฤษ  
การรับเข้าศึกษา  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ  
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  : เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะ  
     วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน :   ภาคปกติ เรียนวันจันทร์ – ศุกร์
  สถานที่จัดการเรียนการสอน :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท
คุณสมบัติของ ผู้สำเร็จปริญญาตรี   -สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง
คุณสมบัติของ ผู้สำเร็จปริญญาโท - สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย วิศวกรรมความปลอดภัย หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย หรือสุขภาพ จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง
 
    - ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐  
    - มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  
    - ผู้ที่มีคุณสมบัตินอก เหนือจากเกณฑ์ดังกล่างนี้ อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ สมัครเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลัก
    สูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
   ๔. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร   - รายละเอียดติดต่อที่หลักสูตร  
   ๕. เส้นทางความก้าวหน้าของผู้สำเร็จการศึกษา    - นักวิชาการ นักวิจัยทางด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและด้านสาธารณสุข
     - ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาทางวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทั้งในภาครัฐและเอกชน
     - ผู้จัดการหน่วยงานความปลอดภัยในสถานประกอบการ
     - บุคลากรในสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนทางด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ สิ่งแวดล้อม
    - สำหรับผู้สำเร็จหลักสูตรปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาเอก จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต
   ๖. หลักสูตร   - สำหรับผู้สำเร็จหลักสูตรปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาเอก จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร  
สำหรับผู้สำเร็จหลักสูตรปริญญาตรี  
    หมวดวิชาบังคับ ๒๐ หน่วยกิต
    หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต
    วิทยานิพนธ์ ๔๘ หน่วยกิต
   รวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต
สำหรับผู้สำเร็จหลักสูตรปริญญาโท  
    หมวดวิชาบังคับ ๘ หน่วยกิต
    หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต
   วิทยานิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต
   รวมไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต

                        รายวิชาในหลักสูตร       (คลิกดูรายละเอียด)      
 
   ๗. การรับสมัคร ระบบรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 0 26444070 ต่อ 102
โทรสาร: 0 23548561
อีเมล์: Occ.mahidol@gmail.com

footer logo