หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต 

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


     ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :   มหาวิทยาลัยมหิดล  
     วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา :   คณะสาธารณสุขศาสตร์  ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
   ๑. ชื่อหลักสูตร   วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
    Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety  
   ๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา    
     ภาษาไทย ชื่อเต็ม :   วิทยาศาสตร์บัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)  
     ชื่อย่อ :   วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)  
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :   Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety  
ชื่อย่อ :   B.Sc. (Occupational Health and Safety)  
   ๓. ภาพรวมของหลักสูตร    
ประเภทของหลักสูตร :   หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร :   ๑๕๐ หน่วยกิต  
ระยะเวลาการศึกษา / วงรอบหลักสูตร :   ๔ ปี  
รูปแบบ :   หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
ภาษาที่ใช้ :   ภาษาไทย  
     การรับเข้าศึกษา :   รับเฉพาะนักศึกษาไทย  
     ความร่วมมือกับสถาบันอื่น :   เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะ  
     การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา :   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
     วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน :   จัดการเรียนการสอนในวันเวลาราชการปกติยกเว้นรายวิชาที่มีการปฏิบัติในชุมชนหรือโรงงานอุตสาหกรรม การเรียนการสอน  วันจันทร์ – วันศุกร์
    ภาคการศึกษาต้น        เดือนสิงหาคม – ธันวาคม  
    ภาคการศึกษาปลาย    เดือนมกราคม – เมษายน  
    สถานที่จัดการเรียนการสอน :   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๒  
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ และชั้นปีที่ ๔  
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา :   เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) สายวิทย์-คณิต ตามระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
   ของมหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 
   ๔. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร   อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย รหัส 63xxxxx เป็นต้นไป (mahidol.ac.th)  
   ๕. เส้นทางความก้าวหน้าของผู้สำเร็จการศึกษา   ๑. นักปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้แก่ – เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ นักความปลอดภัยวิชาชีพ, นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม, พนักงานตรวจความปลอดภัย, นักปฏิบัติการ/ผู้ชำนาญการ ในการตรวจวัด ตรวจสอบ และทดสอบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
    ๒. นักวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงด้านอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง อาทิ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน การทำงาน ด้านการยศาสตร์ ด้านสาธารณสุข ด้านแรงงาน ด้านวิศวกรรมความปลอดภัย เป็นต้น
 
   ๖. หลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ปรากฏดังนี้
๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
    กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ๙ ๙ หน่วยกิต
    กลุ่มวิชาภาษา ๑๕ หน่วยกิต
    กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๖ หน่วยกิต
๒) หมวดวิชาเฉพาะ ๑๑๔ หน่วยกิต
    วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๓๖ หน่วยกิต
    วิชาเฉพาะด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๓๐ หน่วยกิต
    วิชาพื้นฐานวิชาชีพทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ๔๘ หน่วยกิต
๓) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต

                        รายวิชาในหลักสูตร
หมวดวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ๙ หน่วยกิต
    มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
    มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
    มมศท ๑๐๓ ศิลปะวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
    สศสษ ๒๓๕ จิตวิทยาสุขภาพและสุขภาวะ
  กลุ่มวิชาภาษา ๑๕ หน่วยกิต
    ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
    ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑
    ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๒
    ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๓
    ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๔
    ศศภอ ๒๖๖ ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์สุขภาพ
    ;ศศภอ ๒๗๑ การเขียนเพื่อการทำงานและการศึกษา
  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๖ หน่วยกิต
    ศศพฐ ๑๔๔ การคิดและวิเคราะห์เชิงวิพากษ์
    ทสคพ ๑๕๕ การประยุกต์งานคอมพิวเตอร์
๒) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๑๔ หน่วยกิต
  วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๓๖ หน่วยกิต
    วทกว ๑๐๑ กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
    วทชว ๑๑๔ ชีววิทยาพื้นฐาน
    วทชว ๑๑๕ ฐานของชีวิต
    วทชค ๒๐๓ ชีวเคมีเบื้องต้น
    วทชค ๒๐๔ ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น
    วทคม ๑๐๒ เคมีทั่วไป
    วทคม ๑๑๘ ปฏิบัติการเคมี
    วทคม ๑๒๘ ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
    วทคม ๑๒๙ เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
    วทคณ ๑๖๒ แคลคูลัสและสมการเชิงอนุพันธ์สามัญขั้นแนะนำ
    วทคณ ๑๘๒ สถิติศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
    วทจช ๒๐๓ จุลชีววิทยาพื้นฐาน
    วทสร ๒๐๒ สรีรวิทยาขั้นพื้นฐาน
    วทฟส ๑๑๐ ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
    วทฟส ๑๕๕ ฟิสิกส์เบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
    วทฟส ๑๕๖ ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  วิชาเฉพาะด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๓๐ หน่วยกิต
    สศบส ๒๐๑ การบริหารงานสาธารณสุข ๑
    สศออ ๒๐๑ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขั้นแนะนำ
    สศอส ๒๐๒ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
    สศสษ ๒๐๔ สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
    สศชส ๓๐๔ ชีวสถิติ ๒
    สศรบ ๓๐๖ หลักวิทยาการระบาดและการประยุกต
    สศออ ๓๒๐ อาชีวเวชศาสตร์ขั้นมูลฐานและการดูแลทางการแพทย์
    สศออ ๓๒๑ กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุขอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
    สศออ ๓๘๗ การฝึกปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ
    สศออ ๔๕๑ โรคจากการประกอบอาชีพและการควบคุม
  วิชาพื้นฐานวิชาชีพทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ๔๘ หน่วยกิต
    สศออ ๓๑๑ หลักการวิศวกรรมสำหรับงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
    สศออ ๓๑๒ สรีรวิทยาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการทำงาน
    สศออ ๓๑๓ กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย
    สศออ ๓๑๔ วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
    สศออ ๓๑๕ กลศาสตร์ของไหลสำหรับงานด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
    สศออ ๓๑๖ สุขศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นมูลฐาน
    สศออ ๓๑๗ ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
    สศออ ๓๑๘ พิษวิทยาอาชีวอนามัย
    สศออ ๓๑๙ การประเมินและการจัดการความเสี่ยง
    สศออ ๓๒๒ การป้องกันควบคุมอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉินสารเคมี
    สศออ ๔๐๓ การบริหารงานด้านอาชีวอนามัย
    สศออ ๔๓๔ การยศาสตร์
    สศออ ๔๓๖ มาตรฐานระดับชาติ และสากลสำหรับระบบ การจัดการระบบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
    สศออ ๔๓๙ วิศวกรรมการควบคุมมลพิษอากาศ
    สศออ ๔๔๔ การระบายอากาศในทางอุตสาหกรรม
    สศออ ๔๔๖ การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ ทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
    สศออ ๔๔๗ ปฏิบัติงานทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม และความปลอดภัย
    สศออ ๔๕๖ สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
    สศออ ๔๘๙ การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
๓) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
    สศออ ๔๐๗ จิตวิทยาอุตสาหกรรม
    สศออ ๔๓๗ เครื่องมือวิเคราะห์ด้านพิษวิทยา
    สศออ ๔๓๘ การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม
    สศออ ๔๕๒ การจัดเก็บวัตถุอันตราย
    สศออ ๔๕๕ ความปลอดภัยในการทำงาน
   ๗. การรับสมัคร 1. 35_TH_PH.pdf (mahidol.ac.th)  
  2. งานบริหารการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล (mahidol.ac.th)  
  3. Mahidol TCAS64  

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 0 26444070 ต่อ 102
โทรสาร: 0 23548561
อีเมล์: Occ.mahidol@gmail.com

footer logo