เกร็ดความรู้


1. สถานการณ์ โควิด-19 และมาตรการเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจสำหรับภาคอุตสาหกรรม รายละเอียด
2. Business Continuity Management and Crisis Management รายละเอียด

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 0 26444070 ต่อ 102
โทรสาร: 0 23548561
อีเมล์: Occ.mahidol@gmail.com

footer logo