โครงการบริการวิชาการ


 

โครงการบริการวิชาการ ปี 2562

1. โครงการวิจัยเกี่ยวกับสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะที่ประกอบอาชีพผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ  
   หัวหน้าโครงการ อาจารย์วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ รายละเอียด

2. โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานของเกษตรกรผู้ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชผ่าน Digital Gateway  
   หัวหน้าโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร.สรา อาภรณ์ รายละเอียด

3. โครงการจัดเตรียมกรอบการบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environment Management Framework: EMF)
   สำหรับภาคอุตสาหกรรมโฟมแบบฉีดพ่น   (Apay Foam Sector) 
   หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมรินทร์ รายละเอียด

โครงการบริการวิชาการ ปี 2561

1. โครงการจัดทำเครื่องมือประเมินมาตรฐานคุณวิชาชีพความปลอดภัยในการทำงาน  
   หัวหน้าโครงการ อาจารย์เด่นศักดิ์ ยกยอน รายละเอียด

2. โครงการส่งเสริมป้องกันสุขภาพของกลุ่มแรงงานนอกระบบ  
   หัวหน้าโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร.สรา อาภรณ์ รายละเอียด

3. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาสำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ผิดปกติ 
   หัวหน้าโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ รายละเอียด

4. โครงการวิจัยเกี่ยวกับสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะที่ประกอบอาชีพผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ 
   หัวหน้าโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ รายละเอียด

5. โครงการติดตามสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การใช้สารป้องกันศัตรูพืชอย่างปลอดภัย 
   หัวหน้าโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร.สรา อาภรณ์ รายละเอียด

 

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 0 26444070 ต่อ 102
โทรสาร: 0 23548561
อีเมล์: Occ.mahidol@gmail.com

footer logo