โครงการบริการวิชาการ


 

โครงการบริการวิชาการ ปี 2564

1. โครงการ พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (CPF SHE&En Standard)  
   หัวหน้าโครงการ   รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ รายละเอียด

2. โครงการตรวจประเมินสิ่งแวดล้อมด้านสารเคมีในพื้นที่เรื่องร้องเรียนกลิ่นจากโรงเลี้ยงไก่ โรงงานซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ฟาร์มสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่  
   หัวหน้าโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ รายละเอียด

3. โครงการConsultancy services for asbestos removal works at UNESCAP
   หัวหน้าโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ รายละเอียด

โครงการบริการวิชาการ ปี 2563

1. โครงการการรักษ์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 
   หัวหน้าโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร.สรา อาภรณ์ รายละเอียด

โครงการบริการวิชาการ ปี 2562

1. โครงการวิจัยเกี่ยวกับสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะที่ประกอบอาชีพผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ  
   หัวหน้าโครงการ อาจารย์วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ รายละเอียด

2. โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานของเกษตรกรผู้ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชผ่าน Digital Gateway  
   หัวหน้าโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร.สรา อาภรณ์ รายละเอียด

3. โครงการจัดเตรียมกรอบการบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environment Management Framework: EMF)
   สำหรับภาคอุตสาหกรรมโฟมแบบฉีดพ่น   (Apay Foam Sector) 
   หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมรินทร์ รายละเอียด

โครงการบริการวิชาการ ปี 2561

1. โครงการจัดทำเครื่องมือประเมินมาตรฐานคุณวิชาชีพความปลอดภัยในการทำงาน  
   หัวหน้าโครงการ อาจารย์เด่นศักดิ์ ยกยอน รายละเอียด

2. โครงการส่งเสริมป้องกันสุขภาพของกลุ่มแรงงานนอกระบบ  
   หัวหน้าโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร.สรา อาภรณ์ รายละเอียด

3. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาสำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ผิดปกติ 
   หัวหน้าโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ รายละเอียด

4. โครงการวิจัยเกี่ยวกับสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะที่ประกอบอาชีพผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ 
   หัวหน้าโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ รายละเอียด

5. โครงการติดตามสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การใช้สารป้องกันศัตรูพืชอย่างปลอดภัย 
   หัวหน้าโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร.สรา อาภรณ์ รายละเอียด

 

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 0 26444070 ต่อ 102
โทรสาร: 0 23548561
อีเมล์: Occ.mahidol@gmail.com

footer logo