ปณิธาน

ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจัดการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการด้านอาชีว
อนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ผลิตบัณฑิตเพื่อทำงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้ประกอบอาชีพให้มีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี

.................................................................................................................................


วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการผลิตบัณฑิตด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้มีความรู้คู่จรรยาบรรณ
วิจัยพัฒนา และให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อให้งานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ของประเทศไทยได้รับมาตรฐานสากล

.................................................................................................................................


พันธกิจ

เป็นองค์กรผลิตบัณฑิตระดับปปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล วิจัยพัฒนา
ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศชาติทางด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน