เจ้าหน้าที่งานบริหารธุรการ
นางศรีวรรณ พรมกัณฑ์
อีเมล์: sriwan.pro@mahidol.ac.th, onepigo@hotmail.com
โทรศัพท์: 02-644-4069-70 ต่อ 102
 
เจ้าหน้าที่หลักสูตร
นางสาวพนิตนาฏ จักรเพชร
อีเมล์: panitnart.jak@mahidol.ac.th, pam_j12@hotmail.com
โทรศัพท์: 02-644-4069-70 ต่อ 102
 
เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย
นายฐิติพันธ์ เหลืองอมรไพศาล
อีเมล์: baker_kung1@hotmail.com
โทรศัพท์: 02-644-4069-70 ต่อ 102