บุคลากร


ศ.ดร. พรพิมล กองทิพย์

ตำแหน่ง ศาสตราจารย์

อีเมล์: pornpimol.kon@mahidol.ac.th

รศ.ดร. วันทนี พันธิ์ประสิทธิ์

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

อีเมล์: phwpp2@gmail.com

รศ.ดร. สรา อาภรณ์

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

อีเมล์: phpos@yahoo.com

รศ.ดร. ประมุข โอศิริ

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

อีเมล์: phpos@yahoo.com

อ.นพ. สุทธินันท์ ฉันธนกุล

ตำแหน่ง อาจารย์

อีเมล์: suttinun.cha@mahidol.ac.th

ผศ.ดร. ไชยนันต์ แท่งทอง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อีเมล์: phcttocc@gmail.com

ผศ.ดร. นพนันท์ นานคงแนบ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อีเมล์: noppanun.nan@mahidol.ac.th

ผศ.ดร. อัมรินทร์ คงทวีเลิศ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อีเมล์: amarin.kon@mahidol.com

อ.ดร. วรกมล บุณยโยธิน

ตำแหน่ง อาจารย์

อีเมล์: vorakamol.boo@mahidol.ac.th

อ.ดร. เด่นศักดิ์ ยกยอน

ตำแหน่ง อาจารย์

อีเมล์: densak.yog@mahidol.ac.th

อ.ดร. อริยะ บุญงามชัยรัตน์

ตำแหน่ง อาจารย์

อีเมล์: ariya.bun@mahidol.ac.th

อ.ดร. สุเมธ เพ้งภูมิเกยรติ

ตำแหน่ง อาจารย์

อีเมล์: sumate.pen@mahidol.ac.t

ผศ.ดร. สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ

ตำแหน่ง อาจารย์

อีเมล์:

อ.ดร. วิสันติ

ตำแหน่ง อาจารย์

อีเมล์:

นายชัชชัย ธนโชคสว่าง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์

อีเมล์: chatchai.tha@mahidool.ac.th

นางสาวปาจรีย์ กุณฑลบุตร

ตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์

อีเมล์: ploybeach@hotmail.com

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 0 26444070 ต่อ 102
โทรสาร: 0 23548561
อีเมล์: Occ_Safety@hotmail.com

footer logo