หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(หลักสูตรนานาชาติ)

 

 

ระดับ  :                                 ปริญญาเอก
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  :         มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทายาเขต/คณะ/ภาควิชา  :   คณะสาธารณสุขศาสตร์     ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

ประธานหลักสูตร  :                           ศ.ดร.พรพิมล กองทิพย์

กรรมการและเลขานุการหลักสูตร  :   ผศ.ดร. นพนันท์ นานคงแนบ

 

๑. ชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย  :            วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ภาษาอังกฤษ  :            Doctor of Philosophy Program in Occupational Health and Safety ( International Program)
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ภาษาไทย ชื่อเต็ม  :            ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ชื่อย่อ  :            ปร.ด. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  :            Doctor of Philosophy (Occupational Health and Safety)
ชื่อย่อ  :            Ph.D. (Occupational Health and Safety)
************************

 

คุณสมบัติการเข้าศึกษา

 

วัน - เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน  :   จัดการเรียนการสอนในวันราชการ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา:

1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
วิศวกรรมความปลอดภัย หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอื่นๆ ที่เกียวข้องกับสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย หรือสุขภาพ

2. มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50

3. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้าศึกษาตามดุลพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ระดับปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รายละเอียดหลักสูตร

ระดับปริญญาโท

ชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) รายละเอียดหลักสูตร

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 0 26444070 ต่อ 102
โทรสาร: 0 23548561
อีเมล์: Occ_Safety@hotmail.com

footer logo