หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ)

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  :          มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทายาเขต/คณะ/ภาควิชา  :   คณะสาธารณสุขศาสตร์    ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประธานหลักสูตร  :                           ผศ.ดร. อัมรินทร์ คงทวีเลิศ

กรรมการและเลขานุการหลักสูตร  :   -

๑. ชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย  :            วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ภาษาอังกฤษ  :            Master of Science Program in Occupational Health and Safety
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ภาษาไทย ชื่อเต็ม  :            วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ชื่อย่อ  :            วท.ม. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  :            Master of Science (Occupational Health and Safety)
ชื่อย่อ  :            M.Sc. (Occupational Health and Safety)
************************

 

คุณสมบัติการเข้าศึกษา

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา (ภาคปกติ)

1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
(เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์) วิทยาศาสตร์ สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์ หรือวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ

2. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

3. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอก เหนือจากเกณฑ์ข้อ 2.1 และ 2.2 อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ สมัครเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลัก สูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา (ภาคพิเศษ)

1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสุขศาสตร์ อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
(เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์) วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์ และวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขภาพ

2. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อย่างน้อย 1 ปี

4. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้อ 2.2.4 ,2.2.5 และ 2.2.6 อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้สมัครเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร
และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ระดับปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รายละเอียดหลักสูตร

ระดับปริญญาเอก

ชื่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรนานาชาติ) รายละเอียดหลักสูตร

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 0 26444070 ต่อ 102
โทรสาร: 0 23548561
อีเมล์: Occ_Safety@hotmail.com

footer logo