หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  :      มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทายาเขต/คณะ/ภาควิชา  :  คณะสาธารณสุขศาสตร์  ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประธานหลักสูตร  :                           อ.ดร.อริยะ บุญงามชัยรัตน์

กรรมการและเลขานุการหลักสูตร  :   อ.ดร.วรกมล บุณยโยธิน

๑. ชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย  :            วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ภาษาอังกฤษ  :            Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม  :            วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ชื่อย่อ  :            วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  :            Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety
ชื่อย่อ  :            B.Sc. (Occupational Health and Safety)
:            เข้าดูรายละเอียดของหลักสูตร
************************

คุณสมบัติการเข้าศึกษา

 

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ตามระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัย
และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ระดับปริญญาโท

ชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) รายละเอียดหลักสูตร

ระดับปริญญาเอก

ชื่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรนานาชาติ) รายละเอียดหลักสูตร

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 0 26444070 ต่อ 102
โทรสาร: 0 23548561
อีเมล์: Occ_Safety@hotmail.com

footer logo