หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ)

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา:          มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทายาเขต/คณะ/ภาควิชา:   คณะสาธารณสุขศาสตร์
                                           ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประธานหลักสูตร:                           อ.ดร.นพนันท์ นานคงแนบ

กรรมการและเลขานุการหลักสูตร:   อ.ดร.อัมรินทร์ คงทวีเลิศ

 

๑. ชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Occupational Health and Safety
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ภาษาไทย ชื่อเต็ม: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ชื่อย่อ: วท.ม. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Master of Science (Occupational Health and Safety)
ชื่อย่อ: M.Sc. (Occupational Health and Safety)
************************

คุณสมบัติการเข้าศึกษา

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา (ภาคปกติ)

1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขศาสตร์

    อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์) วิทยาศาสตร์

    สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์ หรือวิทยา

    ศาสตรบัณฑิตสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ

2. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

3. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอก เหนือจากเกณฑ์ข้อ 2.1 และ 2.2 อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้

    สมัครเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลัก สูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา (ภาคพิเศษ)

1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสุขศาสตร์

    อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์) วิทยาศาสตร์สุขภาพ     สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์ และวิทยาศาสตร

    บัณฑิตสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขภาพ

2. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อย่างน้อย 1 ปี

4. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้อ 2.2.4   2.2.5 และ 2.2.6 อาจได้รับการพิจารณา

    คัดเลือกให้สมัครเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 

ข้อมูลเพิ่มเติม