หน่วยงานภายในประเทศ

กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมควบคุมมลพิษ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สำนักความปลอดภัยแรงงาน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)
ศูนย์ปฏิบัติการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีชีวภาพและความปลอดภัยทางชีวภาพ

 

หน่วยงานต่างประเทศ

OSHA 
NIOSH
National Safety Council
International Labour Organization
American College of Occupational and Environmental Medicine
American Society of Safety Engineers: Safety
APOSHO
Institute for Work & Health
The Institution of Occupational Safety and Health (IOSH)
Japan Industrial Safety and Health Association
National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)
The National Institute for Occupational Safety and Prevention (CDC)
OSH World
University of Occupational and Environmental Health, Japan