หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(หลักสูตรนานาชาติ)

 

ระดับ:                                 ปริญญาเอก
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา:         มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทายาเขต/คณะ/ภาควิชา:   คณะสาธารณสุขศาสตร์
                                           ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

ประธานหลักสูตร:                           รศ.ดร.พรพิมล กองทิพย์

กรรมการและเลขานุการหลักสูตร:   ผศ.ดร.ไชยนันต์ แท่งท่อง

 

๑. ชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in Occupational Health and Safety ( International Program)
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ภาษาไทย ชื่อเต็ม: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ชื่อย่อ: ปร.ด. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Doctor of Philosophy (Occupational Health and Safety)
ชื่อย่อ: Ph.D. (Occupational Health and Safety)
************************

คุณสมบัติการเข้าศึกษา

 

วัน - เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน:

จัดการเรียนการสอนในวันราชการ

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา:

1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขศาสตร์

    อุตสาหกรรมและความปลอดภัย วิศวกรรมความปลอดภัย หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

    สาขาอื่นๆ ที่เกียวข้องกับสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย หรือสุขภาพ

2. มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50

3. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้าศึกษาตาม

    ดุลพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 

ข้อมูลเพิ่มเติม