ชื่อ นามสกุล:

วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์

ตำแหน่ง:

หัวหน้าภาควิชา ฯ

ที่ทำงาน:

ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มือถือ:

081425 9223

Email:

wantanee.pha@mahidol.ac.th;
phwpp2@gmail.com

ที่อยู่:

420/1 ถนนราชวิถี พญาไท
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กรุงเทพ 10400

คำสำคัญในงานวิจัย:

Asbestos, IAQ, Dermal exposure, Risk assessment

การศึกษา:

- Dr.P.H. (Industrial Hygiene), University of Alabama at Birmingham, USA.
- M.S.P.H. (Industrial Hygiene), University of Alabama at Birmingham, USA
- วทบ. (อาชีวอนามัย) คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติโดยย่อ:

- 2525 - 2532 นักวิชาการ กองอาชีวอนามัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
- ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สาขาที่เชี่ยวชาญ:

- การประเมินการสัมผัสและการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ
- การประเมินการสัมผัสทางผิวหนัง
- การประเมินและควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคาร
- การระเหยสารระเหยอินทรีย์

วิชาที่สอน:

- การเก็บและวิเคราะห์ทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
- การประเมินการสัมผัสเทคโนโลยีทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
- การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ

สมาชิกสมาคมวิชาชีพ:

- สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.)
- American Industrial Hygiene Association (AIHA)
- American Conference of Governmental Industrial
Hygienist (ACGIH)
- Certified by American Board of Industrial Hygiene - CIH

ประสบการณ์วิชาชีพ:

- ประธานอนุกรรมการยกร่างมาตรฐานอุตสาหกรรมด้านอาชีว
อนามัยและความปลอดภัยหลายเรื่อง ของสำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- คณะกรรมการยกร่างกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง
- เลขาธิการสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
- อุปนายก (วิชาการ) สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
การทำงาน

ผลงานวิจัยตีพิมพ์:

คลิกที่นี่