ชื่อ นามสกุล:

วรกมล  บุณยโยธิน

ตำแหน่ง:

อาจารย์

โทรศัพท์:

02-644-4069-70

มือถือ:

082-450-8883

Email:

vorakamol.boo@mahidol.ac.th ,
vorakamol_b@hotmail.com

ที่อยู่:

ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาคาร 2 ชั้น 6
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

คำสำคัญในงานวิจัย:

คุณภาพอากาศภายในอาคาร, การระบายอากาศและมลพิษทางอากาศ, แบบจำลองทางด้านอากาศพลศาสตร์, การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

การศึกษา:

ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน)

ประวัติโดยย่อ:

ดร.วรกมล บุณยโยธิน  ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์สอนทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคนิคการตอบโต้เหตุฉุกเฉินด้านเคมี งานวิจัยที่สนใจเกี่ยวข้องกับคุณภาพอากาศภายในอาคาร การระบายอากาศ การศึกษาด้านอากาศพลศาสตร์ ระบบป้อนกลับทางชีวภาพและการประยุกต์ใช้งาน

สาขาที่เชี่ยวชาญ:

คุณภาพอากาศภายในอาคาร, สภาพวะความสบายเชิงความร้อน, การระบายอากาศและมลพิษทางอากาศ, แบบจำลองทางด้านอากาศพลศาสตร์, การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ, วิศวกรรมชีวการแพทย์ และระบบตอบกลับทางชีวภาพ

วิชาที่สอน:

เทคนิคการจัดการเหตุฉุกเฉินด้านเคมี,  ปฏิบัติงานทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

สมาชิกสมาคมวิชาชีพ:

- สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
- สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์วิชาชีพ:

  • อาจารย์และนักวิจัย, ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหารนโยบายและแผน วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  • อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  • อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เอเชียอาคเนย์
  • นักวิจัย  ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ทางด้านอาคาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • นักวิจัย สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผลงานวิจัยตีพิมพ์:

คลิกที่นี่