ชื่อ:

นายแพทย์สุทธินันท์ ฉันท์ธนกุล

ตำแหน่ง:

อาจารย์

สถานที่ทำงาน:

ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์:

02-64444069-70

โทรสาร:

02-3548561

E-mail:

phstc@mahidol.ac.th

ประวัติการศึกษา:

- BS Biology University of San Carlos, Philippines
- MD Gullas College of Medicine, Republic of the
Philippines
- Certificate of Occupational Medicine Singapore
- Dip. Thai Board of Preventive Medicine (Occupational Medicine)
- Dip. Thai Board of Family Medicine

ประวัติการทำงาน:

- แพทย์ประจำโรงพยาบาลนพรัตน์ กระทรวงสาธารณสุข

- อาจารย์ ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์พิเศษ
ในการทำงาน
:

  • เลขานุการคณะกรรมการหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
  • คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
  • อาจารย์ประจำหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
  • วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน กระทรวงแรงงาน
  • วิทยากรฝึกอบรมของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ; กลุ่มเคมีและกลไกการออกฤทธิ์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์:

คลิกที่นี่