ชื่อ นามสกุล:

สรา อาภรณ์

ตำแหน่ง:

รองศาสตราจารย์

โทรศัพท์:

02-254-8561

มือถือ:

090-9691258 และ 081-6928071

Email:

sara.arp@mahidol.ac.th ,
sara.arphorn@gmail.com

ที่อยู่:

ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กรุงเทพ 10400

คำสำคัญในงานวิจัย:

แรงงานนอกระบบ การยศาสตร์ พิษวิทยา การปรับปรุงงาน

การศึกษา:

ปริญญาเอก

ประวัติโดยย่อ:

- ปริญญาตรีเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาโท พิษวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาเอก University of Ulm ประเทศเยอรมันนี

สาขาที่เชี่ยวชาญ:

- ความปลอดภัยในแรงงานนอกระบบ
- การอบรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
- การยศาสตร์ในเกษตรกร
- พิษวิทยา
- การเกิดมะเร็งในการทำงาน
- จิตสังคมในการทำงาน

วิชาที่สอน:

- พิษวิทยาอาชีวอนามัย  ระดับปริญญาตรี
- การยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี
- การยศาสตร์ประยุกต์ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
- สัมมนาอาชีวอนามัย ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก

- ระเบียบวิธีวิจัย ระดับปริญญาโท

สมาชิกสมาคมวิชาชีพ:

- สมาคมอาชีวอนามัย ICOH
- สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย
- สมาคมการยศาสตร์แห่งประเทศไทย
- สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.)

ประสบการณ์วิชาชีพ:

- คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองสินค้าและบริการ ภายใต้ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
- คณะกรรมการจิตวิทยาสังคมในการทำงานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ภายใต้ ICOH
- คณะกรรมการความปลอดภัยสถานประกอบการขนาดเล็ก ภายใต้ ICOH

ผลงานวิจัยตีพิมพ์:

คลิกที่นี่
  blog