ชื่อ นามสกุล:

พรพิมล กองทิพย์

ตำแหน่ง:

รศ.

โทรศัพท์:

662-6444069-70 ต่อ 111

แฟกซ์:

662-3548561

Email:

pornpimol.kon@mahidol.ac.th

ที่อยู่:

ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 420/1 ถนนราชวิถี , ราชเทวี , กรุงเทพมหานคร 10400, ประเทศไทย

คำสำคัญในงานวิจัย:

การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ, การตรวจวัดสิ่งแวดล้อมและตรวจวัดในของเหลวจากร่างกาย

การศึกษา:

ปริญญาตรี(เคมี), ปริญญาโท(ชีวเคมี), ปริญญาเอก (อาชีวอนามัย)

ประวัติโดยย่อ:

ด้วยพื้นฐานทางด้านเคมีและชีวเคมี จึงได้ทำงานวิจัยทางด้านการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมและตรวจวัดสารเคมีชนิดต่างๆในของเหลวจากร่างกาย  การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ  โดยมีการตรวจวัด สารมลพิษในสิ่งแวดล้อมและในอุตสาหกรรม ได้แก่ volatile organic compounds, polycyclic aromatic hydrocarbons, sulfur dioxide, hydrogen sulfide เป็นต้น และได้ทำการตรวจวัดเมตาโบไลท์ของสารเคมีต่างๆในร่างกายคนงานได้แก่ volatile organic compounds, benzene, toluene, xylene and styrene  ได้เริ่มต้นศึกษาเกี่ยวกับสารปราบศัตรูพืชออร์กะโนฟอสเฟตในชาวนาปลูกข้าวในปี 2550  มีการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพโดยการตรวจวัดเมตาโบไลท์ของคลอไพริฟอสในชาวนาปลูกข้าวในปี 2552 และตรวจวัด Ethion  และเมตาโบไลท์ของ Ethion ในเกษตรกรปลูกผักในปี 2554  และได้เข้าร่วมโครงการวิจัยโดยเป็นหัวหน้าโครงการฝ่ายไทยทำโครงการวิจัยเรื่อง”Neonatal Neurobehavioral Impacts of Iodine Insufficiency & Pesticide Exposures” ต่อมาได้ทำโครงการวิจัยเรื่อง  “Occupational Health Research, Policy & Capacity Building in Thailand”โดยจัดตั้งเป็น Global Environmental and Occupational Health Hub (GeoHealth Hub)

สาขาที่เชี่ยวชาญ:

Industrial Hygiene, Health risk assessment, Toxicology, Environmental    monitoring and Biological monitoring, Agricultural Health

วิชาที่สอน:

Industrial Hygiene, Health risk assessment, Toxicology, Environmental    monitoring and Biological monitoring

สมาชิกสมาคมวิชาชีพ:

Center of Excellence on Environmental Health, Toxicology and Management of Chemicals (ETM), Center of Work Environment, Nutrition and Human Development.

ประสบการณ์วิชาชีพ:

1. เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง  Environmental and biological monitoring
2. ประธานหลักสูตรสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย (ภาคปกติ) ระหว่างปี 2541 - 2542, 2550 - 2555
3.  ประธานหลักสูตรสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย (ภาคพิเศษ) ระหว่างปี 2546 - 2549
4. รองคณบดีวิเทศน์สัมพันธ์ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างปี 2553-2554
5. ประธานหลักสูตรปริญญาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปี 2557- ปัจจุบัน

ผลงานวิจัยตีพิมพ์:

คลิกที่นี่