ชื่อ นามสกุล:

ไชยนันต์ แท่งทอง

ตำแหน่ง:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

โทรศัพท์:

02-644-4069 ต่อ 102

มือถือ:

099-282-9920

Email:

chaiyanun.tan@mahidol.ac.th

ที่อยู่:

ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400

การศึกษา:

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พฤษภาคม พ.ศ. 2543
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตุลาคม พ.ศ. 2546
- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ธันวาคม พ.ศ. 2557

งานวิจัยในอดีตและปัจุบัน:

  • ไชยนันต์ แท่งทอง, สรา อาภรณ์, สุพัตรา ละอองนวล. การสำรวจอันตรายต่อสุขภาพจากการประกอบอาชีพช่างทำเล็บในตำบลบ้านเลือก อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี . วารสารสาธารณสุขศาสตร์. ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 . 2554
  • รศ.ดร.สรา อาภรณ์, ผศ.ไชยนันต์ แท่งทอง, ผศ.ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล, ชัชชัย ธนโชคสว่าง.คู่มือความปลอดภัยในการใช้สารเคมีในห้องปฏิบัติการ. 2553
  • ไชยนันต์ แท่งทอง, วันทนี พันธ์ประสิทธิ์  การประเมินการรับสัมผัสแอสเบสตอสในคนงานรื้ออาคารที่มีวัสดุแอสเบสตอส  วารสารสาธารณสุขศาสตร์  พ.ศ. 2551
  • Environmental processes controlling the fate and transport of aristolochic acid in agricultural soil and copper in contaminated lake sediment. วิทยานิพนธ์ Michigan State University, 2014

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจเฉพาะด้าน:

  • การออกแบบระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ
  • การประเมินการสัมผัสสารเคมีอันตรายในอุตสาหกรรมและในสิ่งแวดล้อม
  • การควบคุมอันตรายจากสารเคมี
  • การเคลื่อนที่ของมลพิษในสิ่งแวดล้อมและการสัมผัสสู่คน

การประชุมวิชาการ:

  • Chaiyanun Tangtong, Lulu Qiao, David T. Long and Thomas C. Voice. Environmental Partitioning and Its Role in Human Exposure to Aristolochic Acids, Plant-Derived Toxins Suspected of Causing Balkan Endemic Nephropathy. GRF Davos One Health Summit 2013, Davos, Switzerland
  • Chaiyanun Tangtong. Evaluation the potential of exposure pathways of aristolochic acids induced Balkan Endemic Nephropathy. GSA North-Central Section Meeting 2013 Kalamazoo, MI, USA

ผลงานวิจัยตีพิมพ์:

คลิกที่นี่