หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา:        มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทายาเขต/คณะ/ภาควิชา:  คณะสาธารณสุขศาสตร์
                                          ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

ประธานหลักสูตร:                           อ.ดร.วรกมล บุณยโยธิน

กรรมการและเลขานุการหลักสูตร:   -

 

๑. ชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม: วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ชื่อย่อ: วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety
ชื่อย่อ: B.Sc. (Occupational Health and Safety)
************************

คุณสมบัติการเข้าศึกษา

 

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ตามระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม