• ม.ค.

 • ก.พ.

 • มี.ค.

 • เม.ย.

 • พ.ค.

 • มิ.ย.

 • ก.ค.

 • ส.ค.

 • ก.ย.

 • ต.ค.

 • พ.ย.

 • ธ.ค.

สัมมนาเรื่อง
“ระบบมาตรฐานการจัดการความปลอดภัย

กระบวนการผลิต (PSM) ”
ในวันที่  22 กุมภาพันธ์ 2560

ณ ห้องประชุมเธียเตอร์  อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ 
ชั้น 2  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สานสัมพันธ์ุศิษย์เก่าภาควิชา (SCG)
กับ คณาจารย์
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

ฝึกดับเพลิงและปฎิบัติการตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมี
ณ บริษัท เอ็นพีซีเซฟตี้แอนด์ เอนไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
วันที่ 28-31 มกราคม 2560

 

4 กุมภาพันธ์ 2558
รายการสถานีความคิด 
ตอน แร่ใยหินกับสังคมไทย
แขกรับเชิญ รศ.ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์
หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล